studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma wszechstronną, zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę o środowisku przyrodniczym oraz społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych uwarunkowaniach rozwoju i organizacji ekoturystyki. Absolwent potrafi analizować i zna nowoczesne trendy turystyki opartej na zasobach środowiska przyrodniczego i rozwijanej w myśl zrównoważonego rozwoju – zintegrowanych z ochroną przyrody i wiedzą o kulturze lokalnych społeczności na świecie. Zdobyta w czasie studiów specjalistyczna wiedza o globalnych destynacjach ekoturystycznych i funkcjonowaniu obszarów chronionych pozwala na efektywne planowanie i realizację imprez z zakresu ekoturystyki oraz edukacji środowiskowej w obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Absolwent rozumie wpływ działalności turystycznej naśrodowisko i zna metody zapobiegania zmniejszenia potencjału
ekoturystycznego, szczególnie w warunkach zmian klimatu.

Absolwent posiada umiejętności merytorycznego projektowania, organizacji i prowadzenia imprez turystycznych oraz wypraw specjalistycznych z wykorzystaniem analizy zagrożeń i zarządzania ryzkiem w terenie. Jako lider potrafi koordynować działania zespołu, wdrażać innowacyjne metody w edukacji ekologicznej i przekazywać wiedzę przyrodniczą zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej oraz w kontekście globalnych zmian klimatu i przemian środowiska. Wykorzystuje potencjał ekoturystyki w celu zwiększenia wrażliwości społeczeństwa na przyrodę i kształtowania wzorców postaw świadomej konsumpcji. Analizuje trendy na rynku turystycznym i potrafi tworzyć produkt turystyczny dostosowany do potrzeb dynamicznego rynku. Jest przygotowany do stosowania innowacyjnych metod geowizualizacji i fotografii oraz promocji w social media. Umie posługiwać się literaturą naukową i branżową oraz źródłami statystycznymi, efektywnie wykorzystuje programy komputerowe takie jak globalne systemy rezerwacyjne (GDS), systemy informacji geograficznej (GIS) i instrumenty nawigacyjne. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować dane o rynku ekoturystycznym, a uzyskane wyniki potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji.

Absolwent jest osobą, która wykazuje aktywną postawę przedsiębiorczą i prośrodowiskową. Potrafi dostrzec potrzebę powszechnej edukacji ekologicznej. Jest świadom wartości i znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla ludzkości i jest odpowiedzialny za jego zachowanie. Jest otwarty na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i infrastruktury minimalizujących niekorzystny wpływ turystyki na środowisko.

Zna dwa języki obce – jeden na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugi język obcy na poziomie co najmniej A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada kwalifikacje pozwalające na funkcjonowanie (jako pracownik lub przedsiębiorca) na szeroko rozumianym rynku turystycznym ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych i niszowych sektorów tego rynku, opartych na unikatowych zasobach przyrodniczych w różnych regionach świata.

Absolwent posiada umiejętności menedżerskie i techniczne w połączeniu z wiedzą i otwartością na przyrodę i współczesne wyzwania środowiskowe. Absolwent może podjąć pracę jako menedżer projektów turystycznych, specjalista rynku green tourism, edukator i mediator ekologiczny, specjalista do spraw turystyki zrównoważonej, ekspert systemów informacji w turystyce i systemów rezerwacyjnych, analityk rynku usług turystycznych.

Jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach, których głównym zadaniem jest edukacja środowiskowa (na przykłąd parki narodowe, centra edukacyjne), w instytucjach samorządowych na poziomie lokalnym specjalizując się w rozwoju turystyki i kształtowaniu wizerunku regionu.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
ibnz@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi