studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy pedagogicznej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jest wyposażony w umiejętności planowania i organizowania procesu wychowania wśród nieletnich, jak i osób dorosłych, wykazujących cechy niedostosowania społecznego. W obszarze posiadanej zaawansowanej wiedzy absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna rozumie związek pedagogiki resocjalizacyjnej z innymi naukami społecznymi, jak również z pedagogiką ogólną, pedagogiką specjalną, opiekuńczo-wychowawczą, pedagogiką społeczną i pracą socjalną. Wykazuje znajomość i zrozumienie historycznych uwarunkowań organizacji i przebiegu procesu resocjalizacyjnego, zarówno na gruncie polskim, jak i europejskim.

Potrafi odpowiednio zastosować wiedzę psychologiczną, w tym z zakresu psychologii rozwojowej, do diagnozowania problemów rozwojowych dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych. Korzystając z jej zasobów umiejętnie dokonuje oceny zaburzeń w zakresie procesu dostosowania społecznego, jak również diagnozowania wszelkich nieprawidłowości rozwojowych utrudniających proces socjalizacji. Posiada wiedzę interdyscyplinarną, która jest przydatna w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych zarówno w środowiskach otwartych, jak i zamkniętych. Umiejętnie planuje i organizuje proces readaptacji społecznej wychowanków. Posiada umiejętność przewidywania efektów podejmowanych działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych, dostosowanych do jednostkowych potrzeb nieletnich i osób dorosłych.

Absolwent kierunku pedagogika resocjalizacyjna wykazuje się umiejętnością organizowania procesu wychowawczego z jednoczesnym przekonaniem o jego skuteczności. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno indywidualnych, jak i grupowych z osobami niedostosowanymi społecznie. Posiada zaawansowane umiejętności w zakresie procesu komunikacji, co jest niezbędne w skutecznym procesie resocjalizacyjnym.

Dysponuje zaawansowanymi kompetencjami społecznymi, w tym w zakresie podtrzymywania i odbudowywania więzi rodzinnych nieletnich i osób dorosłych poddawanych oddziaływaniom resocjalizacyjnym w środowisku otwartym i zamkniętym. Potrafi planować i organizować proces wychowawczy z uwzględnieniem współpracy z szerokim gronem specjalistów w obszarze readaptacji społecznej i reintegracji. Poszerza swoją wiedzę naukową poprzez dogłębną analizę literatury przedmiotu, jak również poszukuje innych alternatyw dokształcania o charakterze praktycznym, zwiększając swoje doświadczenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika resocjalizacyjna posiada kwalifikacje do pracy jako specjalista resocjalizacji w instytucjach wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w placówkach dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym i społecznie, w tym w świetlicach środowiskowych i świetlicach socjoterapeutycznych, w instytucjach pieczy zastępczej i wsparcia dziennego. Absolwenci tego kierunku mogą zostać zatrudnieni w jednostkach penitencjarnych, aresztach śledczych, zakładach karnych. Dodatkowo może podjąć pracę w domach dla samotnych matek i w centrach integracji społecznej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i posiadanie tytułu licencjata daje absolwentom możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach drugiego stopnia zarówno w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i innych kierunków pedagogicznych. Posiada również możliwość dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.
Kontakt

Instytut Pedagogiki Specjalnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Specjalnej