studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym rozumie i interpretuje procesy zachodzące we współczesnym świecie rzutujące na sytuację jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i społeczeństwa w perspektywie globalnej. Kwalifikacje z zakresu nauk o polityce i administracji, a szczególnie wybranych polityk publicznych, nauk socjologicznych, stosunków międzynarodowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości umożliwiają absolwentom pełnienie ról społecznych i działań w służbie publicznej, podejmowanie zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach realizujących działania w różnych obszarach krajowej i międzynarodowej polityki społecznej i analityki społecznej. Koncepcja kształcenia odpowiada misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Absolwent kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka uzyskuje wiedzę, umiejętności z zakresu stosowania odpowiednich instrumentów, narzędzi i metod właściwych dla realizacji krajowej i międzynarodowej polityki społecznej oraz prowadzenia działalności analitycznej. Potrafi przeprowadzać badania zjawisk i problemów społecznych, analizować i interpretować interdyscyplinarne dane statystyczne, współpracować ze środowiskiem społecznym i zawodowym. Absolwent umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 oraz drugim językiem obcym na poziomie A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do pełnienie różnych ról społecznych, realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej i analityki społecznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę o przyczynach i przejawach problemów i kwestii społecznych; sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów i kwestii społecznych; instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Absolwent posiada umiejętności zbierania i analizy informacji o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną; udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji; sporządzania projektów socjalnych; ewaluacji interwencji różnych podmiotów oraz korzystania z literatury obcojęzycznej. Absolwent uzyskuje i rozwija umiejętności komunikowania, samorozwoju, umiejętności analityczne, współpracy oraz współdziałania.

Absolwent kierunku międzynarodowa polityka społeczna i analityka jest przygotowany do zatrudnienia w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym, w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, ich filiach i biurach regionalnych w różnych krajach, w instytucjach i ośrodkach badawczych, innych organizacjach z zakresu różnych obszarów polityki społecznej, analiz i prognoz społecznych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent może podjąć kształcenie na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie) oraz studiach podyplomowych, zwłaszcza na kierunkach z obszaru nauk społecznych.


Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych