studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka, absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności związane z logistyką z zakresu dyscyplin naukowych takich jak: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, zarządzanie i jakość, a także z zakresu nauk prawnych i przyrodniczych.

Absolwent zna i rozumie przebieg i uwarunkowania procesów logistycznych w organizacji i w jej otoczeniu. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji zjawisk z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz wskazania efektywnych rozwiązań logistycznych.

Absolwent studiów na kierunku logistyka posiada umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy zawodowej związanej z logistyką, w tym szczególnie w pracy zespołowej i obsłudze klienta. Zna język obcy oraz potrafi posługiwać się nim w zakresie ogólnym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze logistyki, w przedsiębiorstwach logistycznych i w działach logistycznych przedsiębiorstw komercyjnych, jak i sektora publicznego (w tym JST) oraz przedsiębiorstw państwowych w następujących przykładowych zawodach: specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw zakupów, specjalista do spraw planowania produkcji, koordynator do spraw planowania popytu, specjalista do spraw dystrybucji, specjalista do spraw logistyki w dziale infrastruktury komunalnej, specjalista do spraw logistyki w dziale inwestycji infrastruktury technicznej, specjalista do spraw logistyki w wydziale planowania przestrzennego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.


Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji