studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Osoba będąca absolwentem studiów licencjackich na kierunku studia nad wizualnością – Visual Studies posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki. Rozumie współczesne zjawiska z obszaru kultury wizualnej i nowych mediów i potrafi je interpretować. Posiada wiedzę dotyczącą tradycyjnych technik artystycznych, a także nowych technologii wykorzystywanych w sztukach wizualnych. Zna terminologię z zakresu nauk o sztuce i nauk o kulturze. Zna i rozumie najważniejsze teorie i metody badawcze obecne w polu badań nad wizualnością. Potrafi analizować i interpretować różnorodne dzieła przekazu wizualnego. Ma uporządkowaną wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania sztuki współczesnej i kultury wizualnej. Zna teorie wystawiennicze i rozumie ich zastosowanie we współczesnym muzealnictwie. Posiada wiedzę na temat mediów i procesów komunikowania się. Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje oraz opracować bibliografię przedmiotową. Umie przygotować prace pisemne, wystąpienia ustne oraz multimedialne z wykorzystaniem zdobytej podczas studiów kierunkowej wiedzy teoretycznej. Potrafi zorganizować wystawę i wydarzenie kulturalne. Posiada umiejętność współpracy z przedstawicielami różnych środowisk w zakresie przygotowywania i realizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w działaniach z zakresu promocji sztuki. Umie prowadzić dokumentację wydarzenia artystycznego oraz przygotować materiał stanowiący ilustrację zrealizowanych badań nad kulturą wizualną. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać zarówno podstawowe, jak i bardziej złożone problemy mieszczące się w obszarze studiowanego kierunku.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Osoba będąca absolwentem kierunku studia nad wizualnością – Visual Studies jest przygotowana do pracy w instytucjach kultury, instytucjach handlu dziełami sztuki, organizacjach pozarządowych, mediach i innych placówkach funkcjonujących w szeroko rozumianym sektorze kultury w charakterze kuratora wystaw i kolekcji, krytyka sztuki, marszanda, edukatora, przewodnika, członka zespołu przygotowującego strategie promocyjne. Jest przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Dostęp do studiów drugieho stopnia oraz studiów podyplomowych.


Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu