studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Posiada wszechstronną i aktualną wiedzę dotyczącą szerokiego spektrum zagadnień współczesnej ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i innowacyjności oraz społecznych aspektów gospodarowania.

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia wykształcają u studentów zdolność do uporządkowanego, kreatywnego i analitycznego myślenia. Absolwent jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, potrafi racjonalnie planować swoją ścieżkę kariery zawodowej, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki. Ponadto, absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą organizowanie zespołów i kierowanie nimi. Wykształcone umiejętności pozwalają na właściwe wykonywanie nałożonych zadań na każdym stanowisku związanym z zastosowaniem ekonomii, w szczególności samodzielnym oraz kierowniczym. Poprzez znajomość języków obcych oraz technik informacyjnych i komunikacyjnych studia na kierunku ekonomia umożliwiają także swobodne poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i w środowisku międzynarodowym.

Absolwent specjalności ekonomia społeczna uzyskuje umiejętność oceny zjawisk w perspektywie ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, z wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej czy potrzebami rynku pracy. Absolwent, po zdobyciu profesjonalnej wiedzy i umiejętności, jest także przygotowany do skutecznego inspirowania do przedsiębiorczości społecznej, jest gotów do podejmowania działań związanych z budowaniem i funkcjonowaniem dojrzałego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za swój wpływ na otoczenie (środowisko oraz społeczeństwo).

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa przygotowany jest do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnorodnych narzędzi zarządzania w biznesie w procesie budowania nowoczesnego i dojrzałego przedsiębiorstwa. Ma przy tym świadomość w zakresie potrzeby wdrażania działań społecznie odpowiedzialnych. Jest gotów do opracowywania projektów biznesowych dla różnorodnych podmiotów, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach krajowych i zagranicznych, poszukujących ludzi kreatywnie i niezależnie myślących, instytucjach okołobiznesowych w różnych obszarach ich działalności, ośrodkach badawczych i instytucjach finansowych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci kierunku ekonomia są wszechstronnie wykształconymi ekonomistami, posiadającymi solidną wiedzę ekonomiczną, menedżerską i prawną, jak też praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach analitycznych, operacyjnych i kierowniczych zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych krajowych i zagranicznych firmach, a także w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej. Dodatkowo absolwenci są wyposażeni w kompetencje potrzebne do założenia własnej firmy i samodzielnego wkraczania na rynek pracy w roli przedsiębiorcy.

Absolwent specjalności ekonomia społeczna posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w różnych podmiotach gospodarki społecznej i rynkowej, w szczególności w:

  • sektorze ekonomii społecznej (w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach społecznych i innych organizacjach społecznych);
  • przedsiębiorstwach komercyjnych działających w sposób odpowiedzialny społecznie;
  • sektorze publicznym – instytucjach samorządowych i rządowych, w szczególności tych, które zajmują się koordynowaniem i wspieraniem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa posiada kwalifikacje do realizacji działań na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Uzyskane wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na spełnienie wymagań stawianych:

  • ekonomistom;
  • menedżerom małych, średnich i dużych przedsiębiorstw;
  • specjalistom do spraw rozwoju biznesu, wsparcia biznesu;
  • analitykom i doradcom biznesowym;doradcom w podmiotach publicznych (regulacyjnych, samorządowych);
  • właścicielom firm.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.


Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji