studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku kryminalistyka studia pierwszego stopnia ma zaawansowaną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością. Posiada wiedzę o prawie penalnym oraz o innych gałęziach prawa z nim związanych. Zna odniesienia biologii i fizyki do metod kryminalistycznych, psychologii dotyczących postępowania ludzkiego, funkcjonowania człowieka i mechanizmów jego zachowań. Ma także wiedzę w zakresie społecznych, gospodarczych i ekonomicznych uwarunkowań przestępczości zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

Absolwent zna metody i zasady kryminalistyki, kryminologii i polityki kryminalnej. W szczególności zna sposoby popełniania przestępstw, jak i metody ścigania sprawców przestępstw z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i biologii. Potrafi zastosować różnorodne systemy i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących między innymi techniki i taktyki kryminalistycznej. Ma umiejętności pozwalające dokonywać samodzielnej analizy uwarunkowań psychologicznych, społecznych oraz biologicznych przestępczości. Potrafi identyfikować i proponować rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania nauk penalnych.

Absolwent ma również umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem metod i technik kryminalistycznych, a także zna i rozumie specyfikę pracy biegłych, w szczególności z zakresu biologii i fizyki oraz metodykę badań biologiczno-fizycznych w laboratoriach kryminalistycznych.

Absolwent ma wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające w pełnym wymiarze realizować zadania właściwe dla instytucji wymiaru sprawiedliwości i instytucji takich jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna i inne. Nabywa także umiejętność związane z podejmowaniem czynności prowadzonych przez organy śledcze. Zna zagadnienia i zasady pracy operacyjnej (podstawy prawne, zasady etyczne, pragmatykę). Ma wiedzę o gromadzeniu, analizowaniu i praktycznym wykorzystaniu źródeł informacji (w tym pobierania, zabezpieczania i analizy śladów kryminalistycznych), nowoczesnych technologiach, wie jak wygląda współpraca w zakresie przeciwdziałania przestępczości z Policją, Prokuraturą, Zakładem Medycyny Sądowej i innymi instytucjami.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi zatrudnienie w Policji, prokuraturze, służbie więziennej i kuratorskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Leśnej, Instytucie Ekspertyz Sądowych, stowarzyszeniach i fundacji działających w ramach pomocy społecznej i postpenitencjarnej, a także, wykorzystując wiedzę z zakresu biologii i fizyki, jest przygotowany do pracy w laboratoriach kryminalistycznych Policji czy innych laboratoriach specjalistycznych, w prywatnych laboratoriach, laboratoriach i firmach farmaceutycznych, pracowniach medycyny sądowej, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony mienia, w sztabach kryzysowych.

Absolwent posiada kompetencje zawodowe pozwalające mu na podjęcie pracy kryminalistyka, a także specjalisty w pionach operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych wymiaru sprawiedliwości, w tym w organach ścigania.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent ma możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji