studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

międzynarodowych i polityki społecznej. Absolwent ma wiedzę na temat rodzajów i istoty zagrożeń, ich skutków dla człowieka oraz środowiska w którym on funkcjonuje. Ponadto zna algorytmy postępowania w sytuacji pojawienia się sytuacji kryzysowej. Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu projektowania oddziaływań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji ryzyka pojawiania się różnych kryzysów. Absolwent dysponuje umiejętnościami rozpoznawania zagrożenia oraz planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Potrafi rozpoznać zagrożenia oraz prowadzić diagnozę osób zagrożonych lub znajdujących się w kryzysie. Absolwent posiada umiejętności skutecznego reagowania na pojawienie się sytuacji kryzysowych. Potrafi projektować działania interwencyjne i udzielać wsparcia w oparciu o znane mechanizmy funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej. Wykorzystuje poznane algorytmy postępowania w zarządzaniu kryzysem. Potrafi udzielić profesjonalnej pomocy osobie doświadczającej różnych kryzysów życiowych. Posiada umiejętności usuwania skutków sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem zasobów instytucji administracji publicznej, organów władzy oraz instytucji pozarządowych. Absolwent potrafi projektować i przeprowadzać działania profilaktyczne zmierzające do zapobiegania sytuacjom kryzysowym. Cechuje się kompetencjami społecznymi w zakresie przygotowania do tworzenia i uczestnictwa w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nimi. Potrafi projektować i kierować działaniami interwencyjnymi uwzględniając odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i zarządzania. Potrafi nawiązać współpracę na różnych płaszczyznach administracji realizując działania pomocowe we współpracy z organizacjami oraz specjalistami w zakresie zarządzania. Absolwent potrafi podejmować samodzielnie odpowiedzialne decyzje w sytuacjach kryzysowych, organizując wsparcie i pomoc instytucjonalną. Przestrzega nadto i propaguje etyczne postawy interwenta, gdzie podmiotowość i prawa człowieka są niewątpliwym jego atutem.

Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; niezależnie od specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu działań społecznych. Potrafi wykorzystywać i umiejętnie działać w systemach wsparcia skorelowanych na różnych płaszczyznach z instytucjami pomocowymi w ramach reagowania i zarządzania kryzysowego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach kryzysowych jednostek administracji publicznej, w służbach mundurowych, w służbach celnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, Centrach Zarządzania Kryzysowego, Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbach Ochrony Państwa, w komórkach organizacyjnych i firmach ochrony osób i mienia. Nadto absolwent posiada przygotowanie do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz innych placówkach, instytucjach czy agendach Unii Europejskiej.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych