studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku zdobył umiejętności:

 • planowania, organizacji i obsługi ruchu turystycznego;
 • założenia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w branży turystycznej;
 • oprowadzania i pilotowania wycieczek krajowych i zagranicznych;
 • organizowania imprez turystycznych;
 • przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców;
 • oprowadzania po wybranych ekspozycjach muzealnych Muzeum Krakowa;
 • tworzenia nowoczesnych ekspozycji muzealnych i galerii sztuki;
 • z zakresu gromadzenia, opracowywania naukowego, udostępniania zbiorów muzealnych oraz upowszechniania wiedzy o ich treściach;
 • rozumienia i współpracy z grupą turystyczną oraz publicznością muzealną tworząc z nią relacje oparte na budowaniu wspólnot dziedzictwa;
 • rozumienia potencjału narracji muzealnej jako czynnika integrującego społeczność lokalną;
 • promocji i popularyzacji dziedzictwa historycznego, kulturowego oraz edukacji muzealnej;
 • tworzenia nowoczesnych produktów opartych na dziedzictwie kulturowym, wprowadzania ich na rynek oraz zarządzania nimi;
 • pracy w zespole z uwzględnieniem specyfiki środowiska wielokulturowego i wielonarodowego.


Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku zdobył kwalifikacje do pracy w:

 • w krajowych i zagranicznych biurach i agencjach turystycznych działających na polskim rynku (jako organizatorzy imprez, piloci i przewodnicy);
 • firmach świadczących usługi przewodnickie;
 • muzeach państwowych, samorządowych oraz prowadzonych przez inne podmioty;
 • miejscach pamięci;
 • Jednostkach Samorządu Terytorialnego i administracji państwowej na stanowiskach związanych z wykonywaniem nadzoru nad muzeami oraz innymi samorządowymi instytucjami kultury;
 • stowarzyszeniach regionalnych, fundacjach, organizacjach pozarządowych i Lokalnych Grupach Działania działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz popularyzacji lokalnych badań historycznych.


Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia oraz dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki