studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po przyjęciu pracy dyplomowej, zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów, absolwent zna relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej) a decyzjami administracyjnymi, procesami społecznymi i gospodarczymi oraz polityką państwa, czy przedsiębiorstw i realizacją ich interesów. Zna podstawowe procesy, które zachodzą na arenie międzynarodowej i krajowej, w społeczeństwie i gospodarce światowej. Wie przy tym o potrzebie uwzględniania cyrkulacji informacji niejawnych oraz stosowanych powszechnie technik manipulacji politycznej, w tym działalności związanej z wojną informacyjną, a także uwarunkowań ideologicznych różnych polityk państwowych na świecie. Posiada wiedzę z zakresu geopolityki klasycznej i neoklasycznej, a znajomość geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym) umożliwia mu branie udziału w analizowaniu specyfiki regionalnej w geopolityce. Zna podstawy racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego dla celów ochrony infrastruktury krytycznej, co pozwala mu współtworzyć opinie i brać udział w gremiach badawczych i decyzyjnych. W tym względzie jest cenny dla władz lokalnych (gmina, powiat), regionalnych (województwo), państwowych, wojskowych oraz dla przedsiębiorstw międzynarodowych. Umie posługiwać się literaturą naukową, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku w terenie, posługuje podstawowymi programami GIS (Geographic Information System). Wykazuje przy tym zdolność do samodzielnej oceny dostępnych materiałów pod względem logicznym i merytorycznym. Potrafi brać udział w badaniach i rozpoznaniu w terenie, w tym zbiera podstawowe dane o komponentach środowiska przyrodniczego oraz dokonuje podstawowej analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb przygotowania strategii zagospodarowania terenu, korporacyjnych, medialnych i polityczno-administracyjnych, w tym wojskowych. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować podstawowe dane o konfliktach na świecie, a uzyskane wyniki potrafi przedstawić, stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która wykazuje postawę patriotyczną i w sposób analityczny, patrząc na świat realnie, posiada umiejętność oceny otrzymywanych informacji oraz dostrzega problem celowej dezinformacji. Rozpoznanie procesów geopolitycznych przeprowadza przedsiębiorczo, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych, potrafi racjonalnie planować swoją ścieżkę kariery zawodowej, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka jest przygotowany do pracy na stanowiskach w administracji państwowej różnych szczebli, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o świecie, w mediach, w organizacjach pozarządowych, w tym eksperckich, edukacyjnych i politycznych oraz organizacjach i służbach mundurowych o charakterze obronnym, a także w ramach własnej organizacji społeczno-politycznej lub w korporacjach międzynarodowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geopolityka jest przygotowany do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się kompleksowym opracowywaniem strategii, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania terenu i organizacji działalności społeczno-gospodarczej, politycznej i informacyjno-medialnej, a także do pracy z systemami zarządzania państwem oraz dla służb mundurowych i korporacji międzynarodowych. Absolwent ukierunkowany jest na pracę, jako indywidualny przedsiębiorca, jak również w środowisku międzynarodowym członek wielkich zespołów, w tym w siłach zbrojnych, w administracji państwowej różnych szczebli, gdzie wymagana jest szeroka wiedza o świecie, w mediach, w organizacjach pozarządowych (w tym eksperckich, edukacyjnych i politycznych, jak partie polityczne).

Posiada dodatkową wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranych podczas studiów przedmiotów do wyboru. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych