studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii nabywa w trakcie swoich studiów szeregu kluczowych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich. Rozwija zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia, analizy wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji, oceny przedstawionej argumentacji oraz formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Cechuje go/ją wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, otwartość na innowacje i wysokie zdolności heurystyczne. Studia te stanowią gruntowne przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tworzenia i komunikowania wartościowych treści, czy udziału w debacie publicznej.

Studia na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii dają ponadto swoim Absolwentom wiedzę i umiejętności pozwalające planować własny rozwój, tworzyć hierarchie priorytetów życiowych i wartości oraz przygotowują do tego by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania, uwzględniającego czynnik ludzki i kontekst społecznokulturowy. Stanowią doskonałe wprowadzenie i przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy filozoficznego czy dalszej edukacji na przykład w zawodzie terapeuty, psychologa czy na innym polu, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, osobista dojrzałość, wysoki poziom świadomości świata i znajomość reguł nim rządzących.

Absolwenci tych studiów odznaczają się większą świadomością własnych emocji, potrafią wskazywać i analizować swoje mocne i słabe strony, są bardziej otwarci na zmiany i łatwiej sobie z nimi radzą, co ostatecznie sprzyja szeroko pojętej samorealizacji.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii posiada przygotowanie do:

  • pracy w zawodach wymagających szerokiej wiedzy ogólnej, wiedzy o człowieku, jego potrzebach, pragnieniach, celach i motywacjach (na przykład doradztwo filozoficzne, marketing, coaching, public relations, dziennikarstwo, animacji kultury, copywriting, praca w social mediach);
  • pracy analitycznej i badawczej;
  • pracy wymagającej wysokich zdolności komunikacyjnych.

 

Dostęp do dalszych studiów 

Studia uprawniają do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w ramach dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych – to jest na przykład studiach z filozofii, socjologii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, psychologii, nauk o sztuce czy nauk o komunikacji społecznej i mediach; oraz na studiach podyplomowych wskazanych specjalności.

 

Kontakt

Instytut Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Socjologii