studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka ukraińskiego na poziomie biegłości C1 oraz zna drugi język obcy na poziomie B2, w zależności od wybranej specjalności: język rosyjski, niemiecki, hiszpański lub język francuski.

Absolwent, który wybrał specjalizację z językiem rosyjskim/ niemieckim/ hiszpańskim/francuskim jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, a także związanych z koniecznością posługiwania się językami obcymi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent, który wybrał specjalność: filologia ukraińska z językiem rosyjskim, filologia ukraińska z językiem niemieckim, filologia ukraińska z językiem hiszpańskim, filologia ukraińska z językiem francuskim jest przygotowany do wykonywania zawodu lingwisty – specjalisty w zakresie komunikacji oraz języka biznesu, rozwijającego się na styku Wschodu i Zachodu Europy, a także obsługi klienta zagranicznego dla potrzeb rynku pracy. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych (niepoświadczonych) ustnych i pisemnych, może także podjąć pracę w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka.

Absolwent posiada kompetencje językowe do pracy w instytucjach państwowych, nakierowanych na obsługę cudzoziemców oraz w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego, a także w sektorze turystyki (biura podróży, hotelarstwo) oraz obsługi klienta zagranicznego podczas wyjazdów służbowych (na przykład praca w charakterze tłumacza).

 

Dostęp do dalszych studiów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.ukrainska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii