studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku dziennikarstwo uzyskał niezbędną wiedzę zarówno z zakresu pedagogiki, jak i teorii komunikowania, możliwych pól zastosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, metod, technik i narzędzi komunikowania. Absolwent zdobył zbilansowane informacje w dziedzinie nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk inżynieryjno-technicznych i sztuki. Ma umiejętność stosowania w praktyce, w tym w praktyce pedagogicznej zdobytej wiedzy o komunikacji interpersonalnej, technikach komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prezentacji graficznych oraz technik digitalizacji zasobów kultury i wizualizacji danych.

Studia na kierunku dziennikarstwo dały możliwość kształcenia na odpowiednim poziomie teoretycznym, z jednoczesnym rozbudowanym modułem praktycznym, na który złożyły się praktyki zawodowe oraz warsztaty praktycznych zastosowań wiedzy komunikologicznej, dziennikarskiej i informatycznej.

Absolwent poznał mechanizmy przekazu informacji w zastosowaniu do komunikacji wizerunkowej, do marketingowego zarządzania marką, do poprawy komunikacji wewnątrz organizacji, a także do komunikowania międzykulturowego.

Absolwent uzyskał poziom minimum B2 biegłości w języku angielskim oraz poziom A1 drugiego, wybranego przez siebie języka obcego.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Program studiów dał absolwentom dziennikarstwa przygotowanie do kompetentnej działalności zawodowej zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i w jednostkach badawczych, w sferze mediów z ich otoczką biznesową oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji znajdują zatrudnienie w agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

Ze względu na uzyskane kompetencje z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i graficznych uzyskali możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych.

Uzyskane umiejętności dzięki połączeniu pedagogiki, nauki o mediach z elementami socjologii, dziennikarstwa i marketingu z informatyką, technologią komunikacji i multimediów są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent dziennikarstwa uzyskał dzięki temu możliwość pracy w firmach budujących przewagę konkurencyjną za pomocą metod komputerowych i komunikacji wspomaganej najnowszą technologią.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata umożliwia aplikowanie o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych