studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe uzyska wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z aspektem międzynarodowym bezpieczeństwa, takich jak: organizacje międzynarodowe, geopolityka, spory i konflikty zbrojne, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, strategie bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, organy i instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo globalne i regionalne. Absolwent kierunku uzyska wiedzę szczegółową odnoszącą się do zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych (energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych). Będzie znał zasady funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem i rozumiał ich rolę w kształtowaniu współczesnego ładu politycznego, a ponadto będzie znał zagadnienia szczegółowe z dziedziny zagrożeń militarnych, demograficznych, energetycznych i ekonomicznych na zarówno na poziomie regionalnym jak i globalnym.

Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będzie przygotowany do: podejmowania sprawnej komunikacji społecznej i politycznej, tworzenia oryginalnych rozwiązań analitycznych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, angażowania się w prace zespołów międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem, kierowania i uczestniczenia w pracach zespołów o charakterze interdyscyplinarnym, logicznych i rzeczowych analiz przyczyn, przebiegu i skutków procesów społeczno-politycznych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz do oceny roli państwa w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa. Absolwent uzyska kompetencje do funkcjonalnego uczestnictwa w projektach państwowych i organizacji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa (militarnego, ekonomicznego, demograficznego, kulturowego itp.). Będzie biegły w ocenie, analizie i prognozowaniu obszarów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ponadto absolwent bezpieczeństwa międzynarodowego będzie posiadał wiedzę z zakresu wydarzeń politycznych, procesów społecznych, relacji między poszczególnymi realiami stosunków międzynarodowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego; będzie umiał dokonać analizy zjawisk zachodzących w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym ich znaczeniem dla bezpieczeństwa; uzyska kompetencje do propagowania wartości patriotycznych; będzie świadomy konieczności postępowania etycznego w społeczeństwie; będzie potrafił prognozować zjawiska społeczne zagrażające bezpieczeństwu międzynarodowemu w tym również w sektorze publicznym (polityka) jak i w sektorze prywatnym (korporacje, lobbing).

Absolwent kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe uzyska podstawowy warsztat badawczo-analityczny umożliwiający prognozę nowych zagrożeń i problemów społeczno-politycznych w obszarze międzynarodowym. Stanie się dzięki temu pożądanym specjalistą dla opracowywania strategii międzynarodowych, państwowych jak i sektora prywatnego w podejmowaniu priorytetowych decyzji rozwoju stosunków międzysektorowych i kooperacji działań na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego. Absolwent kierunku zostanie przygotowany do wykorzystania w sposób rzetelny wiedzy i umiejętności nabytych w toku studiów do określenia jakości zagrożeń i problemów, będzie posiadał umiejętność konstruowania poprawnych tekstów analiz, w pełni użytecznych i rzeczowych z zakresu wiedzy fachowej oraz umiejętności samodzielnego podejmowania inicjatyw zmierzających do działań badawczych związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, a ponadto zdolność oceny priorytetów działania.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwenci mogą być zatrudniani jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, organizacji i instytucji międzynarodowych oraz w sektorze prywatnym prowadzącym działalności i związanym z działalnością międzynarodową. Z uwagi na warsztat analityczny będą cenieni na rynku pracy zajmującym się obsługą i przetwarzaniem danych, natomiast z uwagi na profil polityczny, militarny i wywiadowczy nabędą umiejętności warsztatowe pracowników służb specjalnych.

Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, organach administracji państwowej w tym w resorcie spraw zagranicznych, organizacjach pozarządowych oraz komórkach organizacyjnych zajmujących się współpracą międzynarodową sił zbrojnych, policji, służb granicznych, służb specjalnych, podmiotów ochrony ludności czy prywatnych agencji specjalizujących się w zapewnianiu bezpieczeństwa jednostkowego i biznesowego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe otrzymują tytuł licencjata i są przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie lub na innej uczelni oraz posiadają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki