studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po przyjęciu pracy dyplomowej, zdaniu egzaminu dyplomowego i ukończeniu studiów absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzące w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych. Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, Internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem), a także umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwent studiów na kierunku turystyka i rekreacja jest także kompetentny w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie). Jest osobą, która potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i innych. Jest także świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych, ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowany do pracy w turystyce i rekreacji, między innymi w biurach podróży, obiektach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach pielgrzymkowych i ośrodkach odnowy biologicznej. Ponadto jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.zej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych