studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowany zakres umiejętności oraz uporządkowaną wiedzę pozwalające mu na swobodne poruszanie się pomiędzy mediami i budowanie autorskiego dzieła o charakterze interdyscyplinarnym. Proces twórczy odbywa się w oparciu o zachowanie równowagi pomiędzy wykorzystywaniem tradycyjnych mediów, a użyciem narzędzi cyfrowych. Absolwent rozbudowuje szeroki wachlarz narzędzi, którymi biegle się posługując, może realizować zarówno dzieła artystyczne jak i formy umożliwiające odnalezienie się na nowoczesnym i wymagającym indywidualnej kreacji rynku zawodowym. Potrafi kreatywnie wykorzystywać klasyczne metody zapisu wizualnego, to jest malarstwo, rysunek, działania przestrzenne oraz samodzielnie zestawia je ze strefą nowoczesnych mediów digitalnych. Jest przygotowany do wielozmysłowego postrzegania sztuki. Potrafi posługiwać się właściwymi gatunkami fotograficznymi na potrzeby kreacji artystycznej, mediów, reklamy i wydawnictwa.

Dynamicznie łączy umiejętności z zakresu różnorakich dziedzin, zarówno artystycznych, jak i praktyczno-zawodowych. Absolwent ma doświadczenie samodzielnego wyboru kursów i wpływu na kształt przebiegu studiów. Absolwent posiada umiejętności uczenia się i odnajdywania stref, które samodzielnie uzupełnia w drodze autodydaktyki. Równocześnie ma to wpływ na wzmacnianie płaszczyzn przedsiębiorczości i poszukiwania własnych ścieżek artystycznych i zawodowych. Absolwent potrafi współpracować w grupie, tworząc wspólne projekty. Poprzez charakter studiów wykształca umiejętności interpersonalne; praca w zespole, decyzyjność, odpowiedzialność, kreatywny dobór środków artystycznych i narzędzi zawodowych. Absolwent dostrzega również zmiany i reaguje na rynek sztuki i pracy, posiada realne umiejętności zawodowe i artystyczne umożliwiające samodzielne tworzenie miejsca pracy odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku.

Absolwent posiada uporządkowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające podjąć mu świadomy wybór studiów magisterskich z zakresu sztuk projektowych i sztuk pięknych. Absolwent posiada uporządkowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające mu na samodzielne funkcjonowanie na rynku sztuki, jak i pracę w następujących sektorach branży kreatywnej: projektowanie graficzne, DTP, projektowanie, animacja i video, rejestracja i realizacja dźwięku, fotografia (wydawnicza, reportażowa, portretowa, reklamowa).

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata.

Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe w branży kreatywnej. Zdobyte umiejętności budowania dzieła interdyscyplinarnego stają się równocześnie narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie zawodowe w wybranych sektorach rynku pracy takich jak:

  • produkcja filmu i dźwięku na potrzeby mediów;
  • fotografia użytkowa, cyfrowa, reporterska, dokumentacyjna, wydawnicza;
  • grafika projektowa/edytorska/ilustracja, wydawnictwa.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia i podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu