studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, analizę i wyjaśnianie mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. Nabył zaawansowaną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych. Orientuje się w zróżnicowaniu poszczególnych rejonów współczesnego świata, jak też rozumie znaczenie wspomnianych czynników w polityce międzynarodowej.

Ma wiedzę związaną z genezą i przebiegiem międzynarodowych procesów politycznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych. Zna zaawansowane mechanizmy funkcjonowania podmiotów polityki międzynarodowej, zależności ich łączące oraz systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość międzynarodową operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku. Uzyskane w trakcie studiów umiejętności dotyczą percepcji prasy i literatury przedmiotów kierunkowych, przygotowania ustnych oraz pisemnych wypowiedzi, a także umiejętności warsztatowych pozwalających na realizację projektu badawczego.
Nabyta wiedza i umiejętności wspomagają analizowanie zjawisk o charakterze ponadnarodowym a kształtowane kompetencje służą otwartości, tolerancji oraz działaniom obywatelskim.

Absolwenci uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych oraz innych sytuujących się w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne uzyskane przez absolwenta, związane z promowaniem postawy obywatelskiej oraz tolerancji, a także nabyta wiedza na tematy społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych i krajowych, organizacjach społecznych, politycznych, administracji samorządowej oraz sektorze prywatnym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent może podjąć kształcenie na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie), zwłaszcza na kierunkach z obszaru nauk społecznych oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych