studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną, ugruntowaną teoretycznie wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji społecznych oraz rządzących nimi regułach. Zna najważniejsze szkoły i kierunki socjologii i rozumie różnice między nimi. Zna także metody i techniki (zarówno ilościowe, jak i jakościowe), którymi posługuje się socjologia jako nauka społeczna. Absolwent potrafi zastosować wspomnianą wiedzę, a także metody i techniki do konkretnych problemów społecznych społeczeństwa polskiego. Potrafi prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych zadań z zakresu studiowanej dyscypliny. Wreszcie absolwent posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów związanych z wykonywaniem zawodu socjologa/badacza społecznego, jak również uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Studia mają profil ogólnoakademicki i większość uzyskiwanych punktów ECTS przypisana jest do kursów związanych z prowadzoną w uczelni działalnością badawczą w dyscyplinie nauki socjologiczne. Studia przygotowują absolwenta do pracy w różnorodnych instytucjach życia społecznego (administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych, pomocy społecznej), a także współpracy przy analizach społecznych w instytucjach badania opinii publicznej czy instytucjach marketingowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Socjologii