studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna jest:

  • wyposażony w wiedzę filozoficzną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek – środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne;
  • posiada wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalnoprawnego instrumentarium jak również wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny;
  • dysponuje umiejętnościami do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonuje diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosuje metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc;
  • cechuje się kompetencjami społecznymi w zakresie przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, pobudza samozaradność indywidualną u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych oraz inicjuje nowe formy pomocy osobom, rodzinom oraz instytucjom;

Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; niezależnie od specjalności ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu działań społecznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych, a także do pracy: z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych