studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pedagogika (studia pierwszego stopnia) dysponuje interdyscyplinarną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, obejmującą: terminologię i metodologię badań, zasady i normy etyczne, podstawy prawne, społeczno-kulturowy kontekst wychowania i pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz planowania i organizowania własnego rozwoju zawodowego. Wiedza ta obejmuje również znajomość instytucji i organizacji, które współuczestniczą w procesach wychowania i opieki. Jest przygotowany do działalności na rynku pracy zarówno w sektorze państwowym, samorządowym, pozarządowym, jak i prywatnym, w tym samozatrudnieniu.

Potrafi wykorzystać tę wiedzę w sytuacjach praktycznych, posługując się warsztatem metodycznym i diagnostycznym w różnych sytuacjach wychowawczych, opiekuńczych w stosunku do jednostek, grup oraz różnych
środowisk wychowawczych. Posiada umiejętności w zakresie komunikowania się w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Ustawicznie dąży do aktualizowania i pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich kompetencji zawodowych.

Posiadana wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone szczegółowo poprzez kierunkowe efekty uczenia się pozwalają absolwentowi studiów na kierunku: pedagogika, studia pierwszego stopnia podjąć zadania w obszarze planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych skierowanych na jednostki (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), grupy oraz różne środowiska wychowawcze w zakresie zgodnym ze studiowaną specjalnością.

 

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w zależności od ukończonej specjalności ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na stanowisku:

  • pedagoga,
  • andragoga,
  • wychowawcy w placówkach, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych, instytucjach pieczy zastępczej, ośrodkach readaptacji społecznej,
  • asystenta rodziny w specjalistycznych placówkach (centra pomocy rodzinie, poradnie życia rodzinnego, hospicja domowe dla dzieci, dzienne ośrodki opieki wyręczającej, szpitale dziecięce),
  • animatora czasu wolnego,
  • pedagoga animacji kulturalnej,
  • specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • wykładowcy na kursach (edukator, trener),
  • opiekuna w ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach dla samotnych matek, klubach integracji społecznej, schroniskach dla bezdomnych, w strukturach prewencyjnych policji.

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku: pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach wsparcia dziennego, poradniach rodzinnych, instytucjach pieczy zastępczej, klubach integracji społecznej, strukturach prewencyjnych policji, firmach szkoleniowych, centrach aktywności społecznej, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, a także samozatrudnienia. Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje. Absolwent niezależnie od ukończonej specjalności ma opanowaną umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w kreowaniu i realizowaniu zadań edukacyjnych oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) pozwala ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, dające pełne kwalifikacje nauczycielskie oraz do podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Pedagogiki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippw@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Pedagogiki