studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki, takich jak: analiza matematyczna, algebra liniowa, geometria, logika i teoria mnogości, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa oraz informatyka i matematyka obliczeniowa.

Dysponuje umiejętnościami dokonywania złożonych obliczeń, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne, jest otwarty na najnowsze osiągnięcia nauki i przygotowany do podnoszenia swoich kwalifikacji, pozwalających na dostosowanie się do zmian w gospodarce rynkowej.

Zna język obcy na poziomie minimum B2 oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu matematyki.

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznego. Posiada przygotowanie w zakresie dydaktyki matematyki, a także wstępne przygotowanie praktyczne w nauczaniu matematyki (na poziomie szkoły podstawowej). Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna – wychowawcy, osoby adaptacyjno-integrującej. Absolwent posiada także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych, dostrzeganie oraz samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, sytuujących się w dydaktyczno-pedagogicznym polu eksploracyjnym. Jest przygotowany do posługiwania się aktualnymi narzędziami technologii informacyjnej, a także wykorzystania jej w nauczaniu.

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna uzyskuje wiedzę umożliwiającą stosowanie metod matematycznych w analizie i modelowania różnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, a także zjawisk występujących w problemach technicznych. Uzyskane kompetencje pozwalają na podejmowanie pracy w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, bankach oraz innych sektorach gospodarki, które wymagają samokształcenia.

Absolwent specjalności matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska, realizując poszerzony program studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie obydwu modułów wymienionej specjalności.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku matematyka uzyskuje tytuł licencjata matematyki.

Absolwent posiada ugruntowaną wiedzę z podstawowych działów matematyki i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Zdobyte umiejętności w zakresie analitycznego i syntetycznego myślenia pozwalają mu wykorzystywać posiadaną wiedzę matematyczną w warunkach przewidywalnych, a także w sytuacjach wymagających niestandardowych rozwiązań. Absolwent potrafi korzystać z modeli matematycznych do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin oraz tworzyć modele matematyczne, które pozwalają na opis i analizę zjawisk i procesów. Umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej umożliwia mu szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących matematykę i zaawansowane narzędzia informatyczne, w tym w bankach, instytucjach finansowych i firmach branży gospodarczej. Ponadto zna język obcy na poziomie średniozaawansowanym B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jest przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną.

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska uzyskuje wiedzę orazumiejętności z zasadniczego trzonu przygotowania psychologicznopedagogicznego i dydaktycznego niezbędnego do uzyskania, po studiach drugiego stopnia, kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki. Absolwent, oprócz kompetencji wynikających z obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli, posiada dodatkowo wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych: zna teoretyczny i praktyczny aspekt prowadzenia badań związanych z procesami nauczania-uczenia się matematyki na etapie szkoły podstawowej. Posiada wiedzę z zakresu technologii informacyjnej oraz sposobów jej wykorzystania w zdalnym nauczaniu lub do wspomagania procesu nauczania matematyki w szkole podstawowej. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna-wychowawcy, osoby adaptacyjno-integrującej.

Absolwent nienauczycielskiej specjalności matematyka uniwersalna dysponuje wiedzą z zakresu statystyki, sztucznej inteligencji, inżynierii danych, analizy numerycznej, systemów baz danych i platform chmurowych. Posiada również wiedzę programistyczną pozwalającą na adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Absolwent posiada umiejętności pozwalające przeprowadzić analizę w zakresie statystyk opisowych, posługiwać się testami statystycznymi w zakresie oceny parametrów danego zjawiska, wyznaczania trendu i cykliczności oraz porównywania zjawisk między sobą. Program specjalności umożliwia zdobycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych o znacznej różnorodności i objętości za pomocą bibliotek języków Python i R oraz wykorzystania systemów bazodanowych SQL i NoSQL, jak również narzędzi Business Intelligence. W oparciu o zdobytą wiedzę dotyczącą zasad programowania obiektowego oraz wzorców projektowych i architektonicznych absolwent ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych współpracujących z bazami danych.

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi stosowanie metod matematycznych w analizie i modelowaniu różnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, a także zjawisk występujących w problemach technicznych. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi współczesnej analityki i inżynierii danych oraz sztucznej inteligencji nabyte w trakcie studiów pozwalają na wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom jest przygotowany do pracy w ośrodkach badań statystycznych, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i sektorach związanych z branżą IT. Ukończone studia pozwalają także na podjęcie pracy w instytucjach i laboratoriach badawczych na stanowiskach wymagających umiejętności modelowania, symulacji i analizy danych.

Absolwent specjalności matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielska, realizując poszerzony program studiów uzyskuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie obydwu modułów wymienionej specjalności. W zakresie modułu matematyka uniwersalna absolwent dysponuje wiedzą z zakresu statystyki, sztucznej inteligencji, inżynierii danych, analizy numerycznej, systemów baz danych i platform chmurowych. Posiada również wiedzę programistyczną pozwalającą na adaptację do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

Absolwent posiada umiejętności pozwalające przeprowadzić analizę w zakresie statystyk opisowych, posługiwać się testami statystycznymi w zakresie oceny parametrów danego zjawiska, wyznaczania trendu i cykliczności oraz porównywania zjawisk między sobą. Posiada także umiejętności korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych o znacznej różnorodności i objętości za pomocą bibliotek języków Python i R oraz wykorzystania systemów bazodanowych SQL i NoSQL, jak również narzędzi Business Intelligence. W oparciu o zdobytą wiedzę dotyczącą zasad programowania obiektowego oraz wzorców projektowych i architektonicznych absolwent ma umiejętność tworzenia aplikacji internetowych współpracujących z bazami danych.

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi stosowanie metod matematycznych w analizie i modelowaniu różnych zjawisk: przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, a także zjawisk występujących w problemach technicznych. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie metod i narzędzi współczesnej analityki i inżynierii danych oraz sztucznej inteligencji nabyte w trakcie studiów pozwalają na wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom jest przygotowany do pracy w ośrodkach badań statystycznych, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych i sektorach związanych z branżą IT. Ukończone studia pozwalają także na podjęcie pracy w instytucjach i laboratoriach badawczych na stanowiskach wymagających umiejętności modelowania, symulacji i analizy danych.

W zakresie modułu matematyka nauczycielska absolwent dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami z zasadniczego trzonu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego niezbędnego do uzyskania, po studiach drugiego stopnia, kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania matematyki. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna-wychowawcy, osoby adaptacyjno-integrującej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie pierwszego stopnia studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku matematyka oraz na studia podyplomowe pokrewnych kierunków, które w warunkach przyjęcia dopuszczają dyplom licencjata.

Kontakt

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Matematyki