studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada:

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do historii Krakowa i Małopolski;
 • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy w pracy pozaszkolnych placówkach oświatowych oraz na rzecz instytucji kultury i samorządu terytorialnego;
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników;
 • umiejętność rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej;
 • umiejętność prowadzenia wstępnych badań z zakresu genealogii, biografistyki oraz regionalistyki, które może wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności;
 • umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych typów pisarstwa historycznego;
 • umiejętność tłumaczenia i analizy prostych tekstów sporządzonych w języku łacińskim;
 • umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych i zasobów Internetu w zakresie realizacji celów badawczych oraz w pracy zawodowej;
 • kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy, Polski i regionu oraz jego popularyzacji, poszanowania różnic poglądów determinowanych różnym podłożem narodowym, etnicznym i kulturowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent posiada przygotowanie do:

 • kontynuowania kształcenia w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia;
 • podjęcia kształcenia na kierunkach humanistycznych i społecznych.


Specjalność nauczycielska: historia i wiedza o społeczeństwie

 • pełnienia funkcji edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki i kultury;
 • podjęcia pracy w placówkach:
  • naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów;
  • popularyzujących wiedzę historyczną;
  • zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w muzeach;
  • regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania);
  • związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej.


Specjalność: antropologia historyczna

 • podjęcia pracy w:
  • domach i centrach kultury;
  • muzeach, skansenach, galeriach sztuki, salonach wystawowych;
  • instytucjach regionalnych (na przykład muzea, miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania);
  • mediach ogólnokrajowych i samorządowych;
  • stowarzyszeniach prowadzących działalność na rzecz rozwoju kultury, ochrony i zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego i promujących wiedzę historyczną.

 

Dostęp do dalszych studiów

 • studia drugiego stopnia
 • studia podyplomowe

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki