studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej), zarządzania nieruchomościami, uwarunkowań przyrodniczych gospodarowania przestrzenią oraz dodatkową wiedzę o charakterze technicznym.

Potrafi przeanalizować i objaśnić najważniejsze prawidłowości funkcjonowania i dynamiki różnej skali układów przestrzennych w aspekcie przyrodniczym, społeczno-gospodarczym i kulturowym oraz współzależności występujące w tych układach.

Umie korzystać z metod i narzędzi służących do pomiaru i opisu zjawisk społeczno-gospodarczych oraz planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Posiada zaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia pomiarów i obserwacji z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych i potrafi je opracowywać oraz przetwarzać na potrzeby analiz branżowych.

Potrafi analizować przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego w ujęciu globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz rozumie relacje kształtujące się między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), a także zna i potrafi omówić procesy, które zachodzą w gospodarce.

Zna kluczowe zasady tworzenia i może sporządzać (na podstawie Art. 5, pkt. 4, Ustawy z późn. zm. z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) najważniejsze dokumenty planistyczne (w tym plany zagospodarowania przestrzennego), studia i analizy zagospodarowania przestrzennego, opracowywania specjalistyczne inżynierskie, plany i projekty. Absolwent może podjąć współpracę przy opracowywaniu systemów infrastruktury technicznej, planowania systemów transportowych, sporządzania opinii związanych z przygotowaniem inwestycji, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz przygotowania i realizacji procesów rewitalizacyjnych.

Zna podstawy racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego i kształtowania elementów zagospodarowania przestrzennego, co pozwala mu opracować opinię w tym względzie dla władz lokalnych (gmina, powiat) i regionalnych (województwo) w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy zawodowej.

Umie posługiwać się literaturą, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, instrumentami geodezyjnymi i pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych przestrzennych, posługuje się komputerem oraz programami GIS (Geographic Information System) w analizach przestrzennych oraz procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią.

Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować dane społeczno-gospodarcze a uzyskane wyniki potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji. Posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych (w tym prawa autorskiego i własności przemysłowej), jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu swobodną komunikację z użyciem słownictwa z zakresu gospodarki przestrzennej (dodatkowo poznaną na poszczególnych kursach).

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent może podjąć pracę w firmach i instytucjach związanych z kształtowaniem przestrzeni geograficznej zgodnie z potrzebami społecznymi i współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi (związanymi z procesami globalizacji, integracji europejskiej, kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego i budową gospodarki opartej na wiedzy), z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i ekorozwoju przy uwzględnieniu możliwości technicznych.

Absolwent jest również przygotowany do pracy w urzędach państwowych i samorządowych w działach zajmujących się gospodarką nieruchomościami, agencjach państwowych, których przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie zasobami nieruchomości, w firmach prywatnych zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, działalnością deweloperską, doradztwem na rynku nieruchomości, wyceną nieruchomości czy inwestowaniem w nieruchomości; urzędach oraz innych instytucjach państwowych i samorządowych oraz firmach prywatnych, których działalność jest związana z gospodarką nieruchomościami. Absolwent może też prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyceny, zarządzania nieruchomościami lub/i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Absolwent jest także przygotowany do pracy przy opracowywaniu dokumentów planistycznych, analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju, planowania rozwoju infrastruktury technicznej, wyceny i zarządzana nieruchomościami, uczestniczenia w opracowywaniu analiz wpływu inwestycji publicznych na środowisko czy udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł inżyniera daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji