studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent rozumie relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej), zna i potrafi omówić główne procesy, które zachodzą w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu geografii fizycznej i społecznoekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym). Zna podstawy racjonalnego wykorzystania środowiska geograficznego. Umie posługiwać się literaturą naukową, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym oraz programami GIS (Geographic Information System).

Potrafi zaplanować i przeprowadzić w terenie badania komponentów środowiska przyrodniczego oraz analizy funkcjonowania systemów społeczno-gospodarczych różnej skali układów przestrzennych dla potrzeb gospodarowania i zarządzania przestrzenią. Potrafi pozyskiwać, gromadzić i analizować dane o środowisku geograficznym, a uzyskane wyniki potrafi przedstawić stosując odpowiednio dobrane metody prezentacji. Posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu wybranej podczas studiów specjalności.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna zasady bezpieczeństwa i higieny kształcenia, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych, potrafi racjonalnie planować swoją ścieżkę kariery zawodowej, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje pozwalające na wykonywanie prac związanych z wykorzystaniem i przemianami środowiska geograficznego na poziomie lokalnym i regionalnym.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznego (na specjalności nauczycielskiej) jest w pełni przygotowany do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogicznodydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie dla drugiego i trzeciego etapu kształcenia (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa).

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i studiach podyplomowych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
ibiol@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi