studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat języka włoskiego, literatury oraz kultury Włoch, umiejętnie wykorzystując je w swojej pracy zawodowej i codziennym życiu. Absolwent wykazuje biegłość na poziomie C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) w języku włoskim oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie minimum B1.

Posiada interdyscyplinarne kompetencje, które pozwalają na wykorzystanie zgromadzonej wiedzy językowej w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Do jego umiejętności należy analizowanie, interpretowanie i przekazywanie różnorodnych informacji, takich jak teksty literackie, kulturowe, historyczne, lingwistyczne oraz społeczne, związanych z językiem włoskim i kulturą Włoch. Jego zdolności komunikacyjne obejmują nie tylko płynne posługiwaniem się językiem włoskim, ale również tworzenie klarownych pisemnych raportów, prezentacji, tłumaczeń oraz innych materiałów. Absolwent jest wyposażony w umiejętności i wiedzę, które pozwalają mu skutecznie radzić sobie z różnymi typami problemów zawodowych i przyczyniać się do efektywnej pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w dziedzinach związanych z językiem i kulturą włoską.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka włoskiego oraz włoskiej kultury w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia włoska, specjalność: język włoski stosowany, jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp. Jest przygotowany do pełnienia roli mediatora językowego i kulturowego w instytucjach publicznych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii