studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka francuskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz zna drugi język na poziomie co najmniej:

  1. B1 – specjalność nauczycielska,
  2. B2 – specjalność : Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim.

Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent kierunku filologia romańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości dwóch języków obcych, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności nauczycielskiej może kontynuować kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pięcioletniego cyklu kształcenia na specjalności nauczycielskiej. Absolwent specjalności język francuski stosowany z drugim językiem romańskim posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego, jak i języków specjalistycznych. Posiada również wysoki stopień praktycznej znajomości drugiego języka obcego. Uzyskuje wiedzę z zakresu przekładu i akwizycji języka, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie (na przykład biura tłumaczeń, wydawnictwa jako samodzielni tłumacze literatury i tekstów specjalistycznych). Wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, językoznawstwa francuskiego, a także kompetencje praktyczne pozwalają absolwentowi podjąć zatrudnienie w charakterze tłumacza-animatora lub asystenta językowego w sektorze kultury i mediów, w agencjach reklamowych, branży turystycznej i usługowej, jak również wszelkiej pracy w administracji państwowej i samorządowej, w różnych jednostkach organizacyjnych (na przykład departament współpracy z zagranicą, biura promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka francuskiego).

 

Dostęp do dalszych studiów 

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii