studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka hiszpańskiego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent umie formułować i rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Absolwent kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność na przykład promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do pracy w firmach z branży turystycznej, wydawniczej, handlowej, reklamowej, usługowej, zarządzania zasobami ludzkimi oraz innych, funkcjonujących w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w regionie hiszpańskojęzycznym Europy i Ameryki Łacińskiej. Posiada kwalifikacje do wykonywania podstawowych zadań w administracji firmy, obsługi klienta, wykonywania tłumaczeń na potrzeby firmy oraz kwalifikacje do realizacji wszelkich projektów międzynarodowych, bazując przy tym na rozbudowanej wiedzy językowej, kulturowej oraz umiejętności wyszukiwania i opracowywania danych.

 

Dostęp do dalszych studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) i studia podyplomowe.

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii