studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na poziomie biegłości bliskim C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), jak również znajomością drugiego, wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym języku niemieckim oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej i życiu. Absolwent potrafi rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć w pracy zespołowej, co predestynuje go do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku filologia germańska, niezależnie od ukończonej specjalności, dysponuje bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz ogólną wiedzą o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Legitymuje się ponadto wysokim stopniem znajomości drugiego języka obcego, co wraz z uwrażliwieniem na problematykę komunikacji interkulturowej pozwala mu na podjęcie pracy między innymi w środowisku międzynarodowym, w tym zwłaszcza w:

  • korporacjach międzynarodowych,
  • biurach tłumaczeń,
  • sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne),
  • branży turystycznej,
  • firmach prowadzących działalność promocyjną,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego,
  • jednostkach administracji publicznej,
  • szkołach językowych.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem biznesowym dysponują ponadto przygotowaniem pedagogicznym (teoretycznym i praktycznym, zdobytym podczas praktyk w szkołach) predestynującym do nauczania języka niemieckiego w szkołach językowych i innych placówkach oświatowych. Absolwenci są uprawnieni do podjęcia studiów drugiego stopnia o specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia nauczycielskiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej z modułem biznesowym i język niemiecki w biznesie dysponują ponadto znajomością specjalistycznego języka biznesowego oraz wiedzą z zakresu prawa gospodarczego.

 

Dostęp do dalszych studiów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, oraz na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Neofilologii