studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Absolwent rozumie i umie analizować zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe, zarówno współczesne, jak i dawne, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze. Potrafi przygotować prace pisemne i wystąpienia ustne, typowe dla kierunku filologia polska, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł wiedzy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Absolwent potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, przygotować bibliografię przedmiotową, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe.

Absolwent:

 • zna język obcy na poziomie biegłości minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Umie przygotować teksty pisemne i ustne w obcym języku;
 • zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej;
 • rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia, zdobywania wiedzy;
 • ma świadomość roli języka i literatury w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej;
 • uczestniczy w życiu kulturalnym swojego regionu i całego kraju;
 • respektuje normy etyki zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska specjalność nauczycielska:

 • dzięki realizacji zajęć bloku kształcenia psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego jest przygotowany do pogłębiania wiedzy i poszerzania kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych na studiach drugiego stopnia, których ukończenie pozwoli uzyskać pełne uprawnienia nauczycielskie (specjalność nauczycielska).

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność edytorstwo i komunikacja medialna:

 • jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania mediów, komunikacji publicznej oraz działalności wydawniczej;
 • posiada umiejętności niezbędne do tworzenia różnorodnych tekstów i ich krytycznej analizy. Jest przygotowany do pracy w agencjach content marketingowych na stanowisku content managera, copywritera i w innych zawodach wymagających kreatywności oraz umiejętności tworzenia treści;
 • jest przygotowany do pracy w wydawnictwach książkowych, portalach internetowych, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i marketingowych na stanowisku redaktora wydawniczego oraz korektora (proofreadera). Potrafi projektować różnego typu publikacje w profesjonalnych programach komputerowych. Ma wiedzę na temat rynku wydawniczego i działalności poligraficznej, dzięki czemu może się zajmować koordynacją procesu wydawniczego. Na praktykach zawodowych zdobywa pierwsze doświadczenia w pracy w wydawnictwie, a także w redakcji czasopisma, portalu internetowym, radiu lub telewizji;
 • jest przygotowany do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia.

 

Dostęp do dalszych studiów

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (uzyskanie tytułu licencjata), zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacyjną, daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej