studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna ma wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności w zakresie dyscypliny Inżynieria materiałowa oraz dodatkowo z dyscyplin: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Inżynieria mechaniczna. Ponadto posiada ogólną wiedzę z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie z wyżej wymienionych dyscyplin.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyk szczegółowych co daje mu przygotowanie do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w celu uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.

Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z uwzględnieniem nomenklatury technicznej. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty zagadnień inżynierii materiałowej, automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki oraz inżynierii mechanicznej w podejmowanych działaniach technicznych w powiązaniu z czynnikami ekonomicznymi. Działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu oraz zawodu nauczyciela uprawniające do kontynuowania nauki na drugim stopniu kierunku nauczycielskiego. Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Efekty uczenia się są zgodne z podstawą programową dla zawodów: mechatronik-informatyk, mechatronik, automatyk, technik-elektronik.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych