studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z zakresu nauk o sztuce, stanowiących podstawę procesów organizacji i zarządzania przestrzeni informacyjnych oraz wiedzy z zakresu działalności kulturalnej, naukowej i komercyjnej.

W szczególności uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie projektowania użytecznych i funkcjonalnych ekosystemów informacyjnych, komunikacji wizualnej i sztuki projektowania oraz zarządzania i marketingu.

Legitymuje się następującymi umiejętnościami:

  1. projektowania ekosystemów informacyjnych poprzez zastosowanie między innymi: analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych, opracowywania systemów wyszukiwawczych oraz dogłębnego zrozumienia potrzeb i doświadczeń użytkownika;
  2. projektowania merytorycznego, funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu informacyjnego dla mediów tradycyjnych i cyfrowych;
  3. prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości i użyteczności systemów informacyjnych w przestrzeni cyfrowej oraz rzeczywistej na różnych etapach projektowania i wdrożenia; testowania funkcjonalności systemów informacyjnych z udziałem użytkowników, a także na podstawie źródeł statystycznych.

Absolwent wie jak dobierać i posługiwać się właściwymi metodami, technikami, narzędziami i oprogramowaniem, a także cyfrowymi środkami komunikacji w trzech wymienionych obszarach. Absolwent zna pojęcia i prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy i elastycznego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Jest przygotowany do współpracy w ramach zespołów badawczo-projektowych z zakresu działalności kulturalnej, naukowej i komercyjnej. Jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i wizualizowania ekosystemów informacyjnych. W zależności od wybranego bloku przedmiotów posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wizualizacji informacji, architektury stron internetowych, doświadczeń użytkownika oraz teorii organizowania i zarządzania informacją. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie minimum B2.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje i kompetencje uprawniające do podjęcia pracy w zawodach: architekta informacji, UX designera, projektanta grafiki i multimediów, specjalisty od użyteczności, specjalisty od zarządzania informacją. Kierunek przygotowuje do pracy w sektorach administracji publicznej i państwowej, biznesie, mediach, instytucjach kultury, placówkach naukowych i edukacyjnych, organizacjach społecznych oraz innych zajmujących się: projektowaniem przestrzeni informacyjnych, badaniem ich jakości i zarządzaniem informacją.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwent uzyskuje prawo do dalszej nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji