studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim posiada zaawansowaną wiedzę związaną z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państwach demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych państwa i samorządu terytorialnego. W zaawansowanym zakresie orientuje się w problematyce ekonomicznej i prawnej. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w realizacji własnej ścieżki zawodowej. Jego przedmiotowe kompetencje obejmują zagadnienia ze stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej. Wytrenowane w trakcie studiów umiejętności pozwalają na samodzielne przygotowanie przez absolwenta ustnych i pisemnych wypowiedzi na temat istotnych zagadnień dyscyplin naukowych związanych z administracją, na identyfikację oraz rozwiązywanie problemów merytorycznych. Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku administracja jest przygotowany do pełnienia roli wysokiej klasy specjalisty w zakresie administracji publicznej, gospodarczej czy europejskiej. Posiada niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną między innymi z zakresu: rodzajów struktur oraz instytucji społecznych; różnego rodzaju ustrojów i systemów prawnych i gałęzi prawa; wybranych subdyscyplin prawa; podstawowych metod interpretacji tekstu normatywnego; zasad i norm etycznych w administracji i gospodarce.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku administracja o profilu ogólnoakademickim nabył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pełnienia różnorodnych ról społecznych i funkcji w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku administracja jest przygotowany do wykonywania obowiązków zawodowych:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
  • w instytucjach i agendach Unii Europejskiej;
  • w policji, w służbach specjalnych;
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
  • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako specjaliści do spraw marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

Absolwent Administracji pierwszego stopnia przygotowany jest również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Absolwenci kierunku administracja studia pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku administracja lub kierunkach pokrewnych (na przykład politologia, menager projektów społecznych, ekonomia, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse publiczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe) oraz na studiach podyplomowych (na przykład administracja samorządowa).

 

Kontakt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji