studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w służbach społecznych:

  • Dysponuje wiedzą filozoficzną, socjologiczną, pedagogiczno-społeczną, prawną pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów zasad rządzących funkcjonowaniem instytucji szeroko rozumianych służb społecznych, w oparciu na ich podstawach aksjologicznych, historycznych, prawnych i funkcjonalnych.
  • Dysponuje wiedzą ekonomiczną i administracyjną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów implikujących system podziału operacyjnego i działalności służb społecznych oraz ich kompetencji i zadań. Ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie potrzeb społecznych jednostek i grup, opartą na rozpoznanych społeczno-pedagogicznych podstawach. Absolwent jest także wyposażony w rzetelną wiedzą z zakresu metodologii nauk społecznych oraz zasad i norm postępowania badawczego.
  • Dysponuje umiejętnościami do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem jednostek służb społecznych: dokonuje prawidłowej oceny ryzyk i zachowań społecznych dla jednostek i grup, dopasowując do nich właściwe rozwiązania prawne i instytucjonalne, wykorzystuje kompetencje administracyjne w prowadzeniu postępowań administracyjnych; dokonuje ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc. Ma umiejętności managerskie i zarządcze do kierowania zespołem profesjonalistów i jednostkami organizacyjnymi.
  • Dysponuje umiejętnościami rozwiązywania sporów; potrafi współpracować z trudnym klientem służb społecznych. Cechuje się kompetencjami społecznymi w zakresie współpracy z klientami służb społecznych, a tym szczególne osobami niesamodzielnymi, nieporadnymi społecznie; kreuje zdolności interakcyjne między członkami zespołu pracowniczego; cechuje się zdolnością i wrażliwością do oceny sytuacji społecznej, ekonomicznej i życiowej jednostek i grup.
  • Absolwent ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz podejmuje dyskusje w języku obcym na tematy związane z zarządzaniem w służbach społecznych). Niezależnie od specjalności absolwent ma opanowane podstawy informatyki oraz umiejętność wykorzystania komputera w kreowaniu i prowadzeniu działań społecznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej, to jest: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także jednostkach wykonujących administracyjne zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia (ZUS, KRUS, NFZ). Ponadto, absolwent ma kwalifikacje pozwalające na pracę w we wszystkich jednostkach ochrony zdrowia publicznych i prywatnych, z zakresie obsługi administracyjnej i formalnej. Może podejmować pracę doradczą w instytucjach świadczących kompleksowe wsparcie na rzecz osób nieporadnych i niesamodzielnych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych