studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego twórcy w zakresie sztuk plastycznych. Jest przygotowany do posługiwania się językiem sztuki w obszarze klasycznych i współczesnych dyscyplin artystycznych. Potrafi posługiwać się nowymi mediami. Posiada umiejętności umożliwiające realizację i upowszechnianie różnorodnych przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych i edukacyjnych. Zna i rozumie aktualne zjawiska i procesy społeczne i kulturowe. Potrafi rozbudzać zainteresowania poznawcze i wspierać rozwój osobowości twórczej przez odpowiedni dobór metod i technik pracy. Umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą zagadnień sztuki współczesnej i wspierania inicjatyw twórczych w odniesieniu do szerokiego spektrum obszarów, struktur, instytucji i grup społecznych. Umie organizować pracę uczestników działań dydaktycznych i popularyzujących sztukę. Potrafi stworzyć ofertę edukacyjną pozwalającą zdobyć umiejętności z danego obszaru wiedzy. Umie organizować i oceniać pracę uczestników działań dydaktycznych. Uzyskuje umiejętności kreatywnej współpracy w obrębie, publicznych i niepublicznych instytucji edukacyjnych, instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art-biznesu.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Kwalifikacje do prowadzenia działań w różnych grupach wiekowych i obszarach oraz do wykonywania prac z zakresu sztuk wizualnych w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu historii sztuki. Przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w obszarze kultury i sztuki.

Specjalność nauczycielska daje kompetencje uprawniające do kontynuacji studiów na drugim stopniu w celu uzyskania kwalifikacji do pełnienia roli nauczyciela przedmiotów artystycznych Przygotowuje również do pracy w obrębie publicznych i niepublicznych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art-biznesu.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy licencjata umożliwia ubieganie się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej