Wykaz pojęć i skrótów

 

§ 1

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Biuro – Biuro Szkoły Doktorskiej UP;
  2. doktorant – osoba posiadająca status doktoranta i kształcąca się w Szkole Doktorskiej UP;
  3. Dyrektor – Dyrektor Szkoły Doktorskiej UP;
  4. efekty uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) – efekty zdefiniowane w rozporządzeniu z dnia 14 listopada 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 poz. 2218), które uzyskuje się w procesie kształcenia doktorskiego i które są warunkiem koniecznym do uzyskania stopnia doktora;
  5. IPB – Indywidualny Plan Badawczy;
  6. IPK – Indywidualny Plan Kształcenia;
  7. ocena śródokresowa – obligatoryjna ocena śródokresowa przeprowadzana w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej UP;
  8. program kształcenia – program kształcenia obejmujący opis zaplanowanych do realizacji przedmiotów;
  9. Rada – Rada Szkoły Doktorskiej UP;
  10. rada dyscypliny – rada dyscypliny naukowej, w której prowadzone jest kształcenie w Szkole Doktorskiej;
  11. Regulamin – Regulamin Szkoły Doktorskiej UP;
  12. Rektor – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  13. Szkoła Doktorska – Szkoła Doktorska prowadzona przez UP;
  14. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
  15. ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  16. Zastępca Dyrektora – Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej UP.

 

§ 2

Szkoła Doktorska funkcjonuje na podstawie: Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Zarządzenia Nr R/Z.0201-6/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie utworzenia szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wydanego w oparciu o art. 23 ust. 2 pkt 9, art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 290 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.).

 

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

§ 3

 1. Dyrektora Szkoły Doktorskiej powołuje Rektor na 4-letnią kadencję z zastrzeżeniem art. 23 ust. 5 ustawy.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy zastępcy Dyrektora powołanego przez Rektora na wniosek Dyrektora.

 

§ 4

 1. Do zadań Dyrektora należy zarządzanie Szkołą Doktorską i organizowanie jej działalności, a w szczególności:
  1. organizowanie procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  2. organizacja realizacji programów kształcenia, w tym ustalanie obsady zajęć dydaktycznych;
  3. sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia;
  4. monitorowanie jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  5. sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  6. podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów, innych niż określone w § 4 ust. 1 pkt. 16 Regulaminu;
  7. współpraca z radami naukowymi dyscyplin oraz z dziekanami odpowiednich wydziałów w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
  8. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  9. wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  10. dbałość o sprawy socjalno-bytowe doktorantów;
  11. sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  12. zapewnienie dostępności procesu rekrutacji i kształcenia oraz zapewnienie wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, w związku z rekrutacją i kształceniem w Szkole Doktorskiej – we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
  13. przewodniczenie Radzie;
  14. przygotowanie Szkoły Doktorskiej do ewaluacji;
  15. współpraca z Samorządem Doktorantów;
  16. wydawanie decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach doktorantów, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1;
  17. przyjmowanie IPB doktorantów;
  18. powoływanie promotorów i promotorów pomocniczych po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Dyscypliny;
  19. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany promotora i promotora pomocniczego doktoranta;
  20. coroczne przedstawianie Rektorowi sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej zaopiniowanego przez Radę;
  21. określenie, po zasięgnięciu opinii Rady, szczegółowych zasad przeprowadzania oceny śródokresowej oraz powoływanie, po zaopiniowaniu przez właściwą Radę Dyscypliny, komisji przeprowadzających ocenę śródokresową doktorantów;
  22. opracowanie, po zasięgnięciu opinii Rady i Samorządu Doktorantów, szczegółowych kryteriów oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  23. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracownikami administracyjnymi Szkoły Doktorskiej;
  24. dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez Rektora;
  25. określenie zakresu koniecznej dokumentacji prowadzonej w języku polskim lub angielskim dotyczącej procesu kształcenia doktorantów oraz funkcjonowania Szkoły Doktorskiej.
 2. Dyrektor współpracuje z kierownikami jednostek organizacyjnych UP w zakresie realizacji przez doktorantów badań i praktyk dydaktycznych.

 

 

Rada Szkoły Doktorskiej

 

§ 5

 1. Rada jest statutowym ciałem doradczym i opiniodawczym Uniwersytetu w zakresie działania Szkoły Doktorskiej.
 2. W skład Rady wchodzą:
  1. Dyrektor, jako przewodniczący;
  2. zastępca Dyrektora;
  3. po 1 przedstawicielu każdej dyscypliny reprezentowanej w Szkole Doktorskiej, wybranym przez odpowiednie Rady dyscyplin, przy czym przedstawicielem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego i jest zatrudniona w UP jako podstawowym miejscu pracy;
  4. 2 osoby wskazane przez Rektora;
  5. 1 przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Samorząd Doktorantów;
  6. członkami Rady mogą być ponadto osoby spoza wspólnoty UP, posiadające co najmniej stopień doktora, w liczbie nie większej niż 2.
 3. Rada obraduje na posiedzeniach.
 4. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje przewodniczący co najmniej 2 razy w semestrze.
 5. Rada może wykonywać swoje działania i podejmować decyzje w drodze głosowania na odległość.
 6. Na wniosek 1/3 członków Rady lub z własnej inicjatywy przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 8. Rada może powoływać zespoły doraźne dla przygotowania stanowiska Rady w sprawach należących do jej zadań.
 9. Kadencja Rady trwa 3 lata z zastrzeżeniem, że kadencja pierwszej Rady trwa do 31 sierpnia 2022 r.

 

§ 6

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. opracowanie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, a następnie monitorowanie realizacji oraz ewaluacja przyjętej strategii i zasad funkcjonowania;
  2. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zmian zasad i kryteriów rekrutacji;
  3. wyrażanie opinii w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
  4. weryfikacja, nie rzadziej niż raz 1 w roku, programów kształcenia;
  5. opiniowanie wniosków o zmianę programów kształcenia;
  6. opracowywanie własnych projektów zmian programów kształcenia;
  7. koordynowanie procesu opracowywania programów kształcenia, w tym zwłaszcza konsultacje z właściwymi radami dyscyplin;
  8. opiniowanie corocznego sprawozdania Dyrektora z działalności Szkoły Doktorskiej; opinia przyjmowana jest w drodze głosowania na posiedzeniu Rady;
  9. opiniowanie szczegółowych wymagań dla IPB, w tym jego elementów składowych;
  10. analizowanie jakości kształcenia i realizowania IPB w Szkole Doktorskiej;
  11. dbanie o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich;
  12. nadzorowanie zasad i praktyki oceniania doktorantów, w tym opiniowanie instrukcji dotyczącej przeprowadzania oceny śródokresowej;
  13. zatwierdzanie obsady zajęć prowadzonych w Szkole Doktorskiej;
  14. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Senat, Rektora lub Dyrektora;
  15. w uzasadnionych przypadkach pomoc w koordynowaniu praktyk.

 

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej

 

§ 7

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się zgodnie z przyjętymi przez Senat zasadami i kryteriami rekrutacji. 2. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej:
  1. nabywa prawa i obowiązki doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o treści określonej w Statucie UP; doktorant potwierdza złożenie ślubowania na piśmie;
  2. rozpoczyna kształcenie w Szkole Doktorskiej i realizację IPB.

 

§ 8

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.
 2. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.
 3. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów. Organizację roku akademickiego określają odrębne wewnętrzne akty prawne UP.
 4. Kształcenie w ramach sekcji, o których mowa w § 96 ust. 4 Statutu Uczelni z dnia 17 kwietnia 2019 roku z późn. zm., odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Szkoła Doktorska może realizować program kształcenia wspólnie z innymi szkołami doktorskimi.

 

 

Warunki i tryb odbywania zajęć w Szkole Doktorskiej

 

§ 9

 1. Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest semestr.
 2. Za zaliczenie przedmiotu doktorant otrzymuje punkty ECTS, zgodne z planem kształcenia.
 3. Przedmioty przewidziane w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej jako obowiązkowe w danym roku mogą kończyć się zaliczeniem na ocenę.
 4. Egzaminy przewidziane w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej w danym roku zaliczane są na ocenę.
 5. Doktorant zobowiązany jest zdać egzamin z dyscypliny (egzamin kierunkowy), który nie jest wliczany do rozliczenia w ramach roku akademickiego. Wymogi w tym zakresie określa odpowiednia rada dyscypliny. Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez radę dyscypliny nie wcześniej niż po ocenie śródokresowej i przed złożeniem rozprawy.
 6. Wymogi zaliczenia danego przedmiotu przez doktoranta określone są w karcie przedmiotu.
 7. W procesie realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej obowiązuje następująca skala ocen zgodna z systemem ocen określonym w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) przez Komisję Europejską:

  OcenaOdpowiednik liczbowyOdpowiednik literowy wg systemu ECTS
  Bardzo dobry 5,0 A
   Dobry plus 4,5 B
  Dobry 4,0 C
   Dostateczny plus 3,5 D
  Dostateczny 3,0 E
  Niedostateczny 2,0 FX, F

   

 8. W odniesieniu do zaliczenia i egzaminu ujętego w programie kształcenia, w przypadku uzyskania w 1 terminie oceny niedostatecznej albo nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zaliczenia lub egzaminu w tym terminie, doktorantowi przysługuje prawo do 2 terminu.
 9. W przypadku uzyskania w terminie oceny niedostatecznej albo nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 5, doktorantowi przysługuje prawo do 2 terminu.

 

§ 10

 1. Warunkiem zaliczenia semestru jest:
  1. zaliczenie przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w programie kształcenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5;
  2. złożenie sprawozdania wraz z opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany, z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej, a od semestru 3 z realizacji IPB. Sprawozdanie za pierwszy semestr ma formę prezentacji w ramach „Publicznej sesji sprawozdawczej 1”.
 2. Dyrektor zalicza doktorantowi przedmioty zaliczone w innej uczelni lub instytucji naukowej podczas uczestniczenia w wymianie na podstawie umowy i dokumentacji związanej z tą wymianą, o ile uprzednio wyraził zgodę na wyjazd doktoranta oraz zaliczanie tych przedmiotów. Przepisu nie stosuje się do egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 5.
 3. Dyrektor może zaliczyć doktorantowi przedmioty oferowane na poziomie doktorskim, odpowiednio dla 8. poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji, zaliczone w innej uczelni lub instytucji naukowej na podstawie karty przedmiotu i dokumentu potwierdzającego uzyskaną ocenę. Przepisu nie stosuje się do egzaminu, o którym mowa w § 9 ust. 5.
 4. Dyrektor dokonuje oceny realizacji programu kształcenia przez doktorantów oraz zalicza semestr.

 

§ 11

Na uzasadniony wniosek doktoranta, w porozumieniu z promotorem (promotorami), Dyrektor może ustalić doktorantowi IPK.

 

 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

§ 12

 1. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej i jego zmiany przyjmuje Senat na wniosek Rektora. Wniosek opiniuje Rada i Samorząd Doktorantów. Wniosek o zmianę w programie kształcenia może złożyć Rada.
 2. Wnioski o zmianę w programie kształcenia oraz propozycje nowych programów kształcenia, do Rektora za pośrednictwem Dyrektora mogą składać:
  1. członkowie Rady;
  2. nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w Szkole Doktorskiej oraz promotorzy;
  3. rady dyscyplin naukowych;
  4. senacka komisja właściwa do spraw nauki;
  5. Samorząd Doktorantów.
 3. Program kształcenia podlega corocznemu przeglądowi przeprowadzanemu przez Radę. W wyniku przeglądu Rada może przygotować wniosek o zmianę w programie kształcenia.
 4. Zmiana w programie kształcenia w zakresie przedmiotów związanych bezpośrednio z daną dyscypliną naukową wymaga opinii rady tej dyscypliny.
 5. W ramach programu kształcenia mogą być prowadzone zajęcia w języku angielskim.

 

 

Promotor i promotor pomocniczy

 

§ 13

 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
 2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudniona w UP jako podstawowym miejscu pracy.
 3. Promotorem może być osoba niespełniająca warunków, o których mowa w ust. 2, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
 4. Promotorem nie może zostać osoba, która:
  1. w okresie ostatnich 5 lat:
   1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
   2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy;
  2. została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 ustawy.
 5. W uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady dyscypliny, Dyrektor może powierzyć opiekę naukową promotorowi niebędącemu pracownikiem UP.
 6. Promotor może sprawować opiekę naukową nad nie więcej niż 4 doktorantami w Szkole Doktorskiej.
 7. Promotorem pomocniczym może być osoba posiadająca stopień doktora.
 8. Promotor pomocniczy może sprawować swą funkcję w odniesieniu do nie więcej niż 2 doktorantów w Szkole Doktorskiej.

 

§ 14

 1. Promotora (promotorów) powołuje Dyrektor, na wniosek doktoranta, nie później niż 3 miesiące od podjęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wyznaczenie promotora następuje po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny. W przypadku promotora spoza UP do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej i publikacjach kandydata na promotora.
 2. Wniosek o powołanie promotora (promotorów) doktorant składa nie później niż 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Do wniosku doktorant dołącza autoreferat oraz zgodę kandydata na promotora (promotorów), w tym promotora pomocniczego.
 3. W uzasadnionych przypadkach promotora pomocniczego powołuje Dyrektor na wniosek doktoranta, po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny. W przypadku promotora pomocniczego spoza UP, do wniosku niezbędne jest załączenie informacji o działalności naukowej i publikacjach kandydata na promotora pomocniczego. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez kandydata na promotora pomocniczego.
 4. W przypadku niezłożenia przez doktoranta wniosku o powołanie promotora (promotorów) w terminie, o którym mowa w ust. 2, promotora niezwłocznie powołuje Dyrektor po zaopiniowaniu przez radę dyscypliny. Doktorant informowany jest niezwłocznie o wyznaczeniu promotora.
 5. Na uzasadniony wniosek promotora (promotorów), doktoranta lub z własnej inicjatywy, Dyrektor może dokonać zmiany promotora (promotorów). Doktorant do wniosku o zmianę promotora (promotorów) dołącza jednocześnie wniosek o powołanie nowego wskazanego przez siebie promotora (promotorów) wraz z pisemną zgodą kandydata na promotora, o której mowa w ust. 2. Zmiana w każdym przypadku wymaga opinii rady dyscypliny.
 6. Na uzasadniony wniosek promotora (promotorów), promotora pomocniczego, doktoranta lub z własnej inicjatywy, Dyrektor może dokonać zmiany promotora pomocniczego albo odwołać promotora pomocniczego bez wyznaczania jego następcy. Doktorant do wniosku o zmianę promotora pomocniczego dołącza jednocześnie wniosek o powołanie nowego promotora pomocniczego wraz z pisemną zgodą kandydata na promotora pomocniczego, o której mowa w ust. 2. Zmiana w każdym przypadku wymaga opinii rady dyscypliny.
 7. Wyznaczenie promotora (promotorów) może być poprzedzone wygłoszeniem autoreferatu przez doktoranta przed radą dyscypliny.
 8. W przypadku zmiany promotora (promotorów), promotora pomocniczego na wniosek doktoranta, o którym mowa w ust. 5 i 6, wniosek doktoranta zawierający braki, w tym brak pisemnej zgody kandydata na promotora (promotorów lub promotora pomocniczego), po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie czternastu dni, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 9. W przypadku zmian promotora (promotorów), promotora pomocniczego na wniosek promotora (promotorów), promotora pomocniczego lub z inicjatywy Dyrektora, o których mowa w ust. 5 i 6, nowego promotora (promotorów), promotora pomocniczego powołuje Dyrektor po konsultacji z doktorantem.

 

§ 15

 1. Zadania promotora (promotorów) polegają w szczególności na:
  1. sprawowaniu opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez doktoranta, w tym udzielaniu doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej lub działalności artystycznej;
  2. pomocy doktorantowi w opracowaniu IPB z uwzględnieniem możliwości finansowania badań lub działalności artystycznej z określonych źródeł;
  3. opiniowaniu wniosków i podań doktoranta dotyczących kształcenia w Szkole Doktorskiej, w tym o ustalenie IPK, o którym mowa w § 11;
  4. dokonywaniu pisemnej oceny postępów w pracy naukowej lub działalności artystycznej doktoranta, a w szczególności przygotowania i realizacji IPB oraz stanu zaawansowania rozprawy doktorskiej;
  5. opiniowaniu rozprawy doktorskiej składanej przez doktoranta;
  6. współpracy z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej w celu monitorowania postępów doktoranta;
  7. zawiadamianiu Dyrektora o braku postępów w pracy naukowej lub działalności artystycznej i wnioskowaniu o skreślenie doktoranta z listy doktorantów w przypadku negatywnej oceny postępów w przygotowaniu rozprawy lub realizacji IPB;
  8. sprawowaniu nadzoru nad pracą promotora pomocniczego;
  9. opiniowaniu sprawozdań doktoranta;
  10. koordynowaniu realizacji praktyk pedagogicznych doktoranta.
 2. Promotor (promotorzy) mają obowiązek doskonalenia umiejętności w zakresie mentoringu naukowego, a w szczególności uczestnictwa w szkoleniach dla promotorów organizowanych przez Szkołę Doktorską (nieobowiązkowych dla promotorów, którzy wypromowali wcześniej przynajmniej 1 doktoranta).

 

§ 16

 1. Zadania promotora pomocniczego polegają w szczególności na:
  1. wykonywaniu czynności pomocniczych w opiece nad doktorantem, w tym w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników;
  2. opiniowaniu IPB;
  3. dokonywaniu oceny postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i przedstawianie jej promotorowi. Opinia promotora pomocniczego jest załączana do opinii promotora.

 

 

Indywidualny Plan Badawczy

 

§ 17

 1. IPB jest przygotowywany przez doktoranta w porozumieniu z promotorem (promotorami) oraz z promotorem pomocniczym, o ile został powołany. Akceptacja IPB doktoranta, uwzględnia w szczególności możliwość realizacji IPB w UP, w tym możliwości organizacyjne i finansowe.
 2. IPB zawiera w szczególności:
  1. konspekt rozprawy doktorskiej zawierający następujące elementy:
   1. temat i uzasadnienie tematu rozprawy doktorskiej na podstawie przeglądu literatury;
   2. cele i hipotezy badawcze rozprawy doktorskiej;
   3. opis metod badawczych;
   4. szacunkowy budżet ze wskazaniem dostępnych źródeł finansowania;
   5. wskazanie formy rozprawy doktorskiej;
   6. propozycję struktury rozprawy doktorskiej;
   7. bibliografię przedmiotową;
  2. zewnętrzne źródła finansowania badań, w tym na przykład konkursy na projekty badawcze i artystyczne, o które doktorant planuje aplikować,
  3. program badawczy służący przygotowaniu rozprawy doktorskiej obejmujący opis zadań i harmonogram miesięczny ich realizacji w podziale na semestry;
  4. termin złożenia rozprawy doktorskiej (data dzienna).
 3. IPB musi zawierać ponadto informację o planach realizacji innych osiągnieć wymaganych w toku kształcenia, w szczególności o terminach:
  1. egzaminu kierunkowego wskazanego w § 9 ust. 5;
  2. złożenia co najmniej 1 wniosku o grant badawczy lub artystyczny do instytucji finansującej badania w trybie konkursowym, w szczególności do Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  3. odbycia co najmniej 1 stażu naukowo-dydaktycznego, artystycznego lub dydaktycznego w zagranicznym lub krajowym ośrodku naukowym lub instytucji kulturalnej w wymiarze co najmniej 20 dni roboczych;
  4. uzyskania zaliczeń z zajęć obligatoryjnych ujętych w programie kształcenia, lecz nieprzypisanych do określonych semestrów;
  5. uzyskania zaliczeń z zajęć nieujętych w programie kształcenia;
  6. przyjęcie do druku co najmniej 1 publikacji lub realizacji przynajmniej jednego dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu; publikację stanowi:
   1. 1 artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, lub
   2. 1 monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w ministerialnym wykazie wydawnictw, lub
   3. 1 rozdział w monografii, o której mowa wyżej.
  7. wygłoszenia referatu na przynajmniej 1 konferencji o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym lub realizacji co najmniej 1 projektu artystycznego stanowiącego znaczący wkład w kulturę;
  8. realizacji osiągnięć w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki.
 4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady, określa szczegółowe wymagania dla IPB, w tym jego elementy składowe, oraz instrukcję techniczną do złożenia IPB i zatwierdzenia go przez promotora.

 

§ 18

 1. Doktorant składa IPB po zaopiniowaniu przez promotora (promotorów) i promotora pomocniczego, o ile został powołany, do Dyrektora nie później niż 12 miesięcy od podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 2. Złożenie IPB jest poprzedzone przedłożeniem projektu IPB nie później niż na 4 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1. Doktorant przedkłada zaakceptowany przez promotora (promotorów) projekt IPB do Dyrektora, który kieruje go do zaopiniowania przez 2 recenzentów posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, przy czym 1 z recenzentów nie może być pracownikiem UP. Recenzenci w terminie 2 tygodni rekomendują złożenie IPB bez uwag albo rekomendują wprowadzenie poprawek wynikających z wymagań dla IPB, o których mowa w § 17 ust. 2.
 3. Realizacja IPB podlega okresowej ocenie w ramach semestralnych sprawozdań przedstawianych przez doktoranta.
 4. Rekomendacje recenzentów, o których mowa w ust. 2, Dyrektor przekazuje doktorantowi i promotorowi (promotorom).
 5. W przypadku niezłożenia IPB w terminie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor skreśla doktoranta z listy doktorantów.
 6. W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji IPB doktorant, za zgodą promotora (promotorów), może złożyć propozycję zmiany w IPB, o ile zmiana ta ma istotne znaczenie ze względu na kształt przyszłej rozprawy doktorskiej. Zmiana taka może być dokonana nie częściej niż 1 raz w roku.

 

 

Ocena śródokresowa

 

§ 19

 1. Ocena śródokresowa jest przeprowadzana po 4 semestrze kształcenia w Szkole Doktorskiej, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia 5 semestru. W przypadku zawieszenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, o którym mowa w § 23, termin oceny przesuwa się o ten okres.
 2. Dyrektor określa szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej po zasięgnięciu opinii Rady.
 3. Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny śródokresowej, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik A Regulaminu.

 

§ 20

 1. Ocenę śródokresową przeprowadza 3-osobowa komisja powołana przez Dyrektora w składzie:
  1. 2 osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska lub pokrewnej, zatrudnione poza UP lub zatrudnione w uznanej uczelni zagranicznej i posiadające stopień doktora oraz udokumentowane doświadczenie naukowe w zakresie, w którym przygotowywana jest rozprawa doktorska;
  2. 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska lub pokrewnej, zatrudniona w UP.
 2. W miarę możliwości na członków komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Dyrektor powołuje osoby, które opiniowały projekt IPB.
 3. Powołując członka komisji, Dyrektor kieruje się zasadą unikania konfliktu interesów, w szczególności bezpośredniej podległości służbowej członka komisji i promotora (promotorów).
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego właściwej rady dyscypliny, może w skład komisji powołać 1 osobę posiadającą stopień doktora i znaczące osiągnięcia naukowe w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
 5. W skład komisji nie może wchodzić promotor (promotorzy) ani promotor pomocniczy ocenianego doktoranta.
 6. W skład komisji nie może wchodzić Dyrektor ani jego zastępca.
 7. W skład komisji nie może wchodzić osoba, która:
  1. w okresie ostatnich 5 lat:
   1. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
   2. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 ustawy;
  2. została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust 1 pkt 4 ustawy.
 8. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji, w tym kontaktuje się z Dyrektorem, doktorantem i promotorem (promotorami).

 

§ 21

 1. Komisja, o której mowa w § 20, przeprowadza ocenę realizacji IPB, w szczególności w oparciu o:
  1. przedłożone sprawozdania doktoranta;
  2. opinie promotora (promotorów) w przedmiocie postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
  3. rozmowę z doktorantem oraz inne dokumenty przedłożone przez doktoranta lub Szkołę Doktorską z zastrzeżeniem § 27A ust. 3.
 2. Rozmowa z doktorantem, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być przeprowadzona w formie wideokonferencji. W rozmowie może uczestniczyć Dyrektor.

 

§ 22

 1. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Ocena wymaga uzasadnienia. Komisja przyjmuje ocenę zwykłą większością głosów.
 2. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
 3. W przypadku oceny pozytywnej komisja może przedstawić doktorantowi rekomendacje dotyczące dalszej realizacji IPB.
 4. W przypadku oceny negatywnej Dyrektor skreśla doktoranta z listy doktorantów. 5. W przypadku braku zgodności co do oceny realizacji IPB doktoranta, członek komisji może dołączyć do protokołu zdanie odrębne.

 

 

Zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

§ 23

 1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania:
  1. urlopu macierzyńskiego,
  2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  3. urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego,
   − określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
 2. Pisemny wniosek doktoranta w sprawie zawieszenia kształcenia powinien być złożony nie później niż 21 dni od daty nastąpienia okoliczności dających prawo do urlopów, o których mowa w ust. 1. Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zawieszenie okresu kształcenia.
 3. Przyjmując wniosek o zawieszenie kształcenia na okres inny niż rok akademicki, Dyrektor określa warunki obowiązujące doktoranta po zakończeniu okresu zawieszenia, a w szczególności ustala terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z procesu kształcenia i Regulaminu.
 4. W terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu zawieszenia doktorant składa do Dyrektora oświadczenie na piśmie o kontynuowaniu kształcenia. Niezłożenie oświadczenia stanowi podstawę do wszczęcia procedury skreślenia z listy doktorantów z powodu rezygnacji z kształcenia.
 5. Wynikające z IPB terminy wykonania obowiązków doktoranta ulegają przedłużeniu odpowiednio o czas, na który zawieszono okres kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 6. W okresie zawieszenia doktorant nie realizuje programu kształcenia i IPB, zachowując prawa doktoranta (prawo do legitymacji doktoranckiej, prawo do stypendium w wysokości ustalonej zgodnie z art. 209 ust. 6 ustawy).

 

 

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w trybie przeniesienia

 

§ 24

 1. Doktorant szkoły doktorskiej prowadzonej przez inny podmiot w dyscyplinie, w której odbywa się kształcenie w Szkole Doktorskiej, może ubiegać się o przeniesienie do Szkoły Doktorskiej, jeżeli:
  1. uzyskał pozytywną ocenę śródokresową w poprzedniej szkole doktorskiej;
  2. złoży wniosek o przeniesienie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe kształcenie w poprzedniej szkole doktorskiej, w tym:
   1. wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami,
   2. IPB,
   3. dokument potwierdzający wynik oceny śródokresowej,
   4. dokument określający okres i wysokość dotychczas pobieranego stypendium doktoranckiego oraz zrealizowanych efektów kształcenia.
  3. UP będzie miał możliwość zapewnienia kontynuacji dotychczasowych badań doktoranta.
 2. Dyrektor kwalifikuje kandydata do przyjęcia w trybie przeniesienia, określając zakres i terminy uzupełnienia różnic programowych. Osoba zakwalifikowana zostaje wpisana na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po przedłożeniu decyzji o skreśleniu w szkole doktorskiej, z której się przenosi, i złożeniu ślubowania, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1.
 3. Opiekę naukową nad doktorantem przyjętym w trybie przeniesienia może sprawować promotor z poprzedniej szkoły doktorskiej pod warunkiem, iż zostanie zaakceptowany przez Dyrektora po konsultacji z radą dyscypliny.
 4. Doktorantowi przyjętemu w trybie przeniesienia do planowanego czasu trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej, o którym mowa w § 8 ust. 3, wlicza się czas kształcenia w poprzedniej szkole doktorskiej zaliczony przed przeniesieniem.

 

 

Przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

 

§ 25

 1. Dyrektor, na wniosek doktoranta, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin może być przedłużony w szczególności z powodu:
  1. udokumentowanej długotrwałej choroby (co najmniej 6 miesięcy) doktoranta lub członka jego rodziny, uzasadniającej przedłużenie terminu;
  2. udokumentowanego udziału w grancie badawczym lub projekcie artystycznym przyznawanym w trybie konkursowym przez polską lub zagraniczną instytucję finansującą badania naukowe w szczególności Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (harmonogram realizacji grantu wybiega poza termin złożenia rozprawy planowany w IPB);
  3. wyjazdu badawczego doktoranta wynikającego z IPB. Na czas wyjazdu Dyrektor ustala IPK.
 2. Doktorant nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym w IPB terminem złożenia rozprawy składa na piśmie wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający:
  1. dane doktoranta (imię, nazwisko, nr albumu, rok kształcenia);
  2. proponowany termin złożenia rozprawy (data dzienna);
  3. uzasadnienie wraz ze skorygowanym harmonogramem pracy IPB (zgodnie z § 18 pkt. 6);
  4. opinię promotora (promotorów) i promotora pomocniczego, jeśli został powołany o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej oraz postępach naukowych lub osiągnięciach artystycznych doktoranta.
 3. Suma okresów przedłużeń nie może przekraczać 2 lat.

 

 

Prawa i obowiązki doktorantów

 

§ 26

 1. Doktorant ma prawo do:
  1. opieki naukowej promotora (promotorów), a także promotora pomocniczego, w zakresie przygotowania rozprawy doktorskiej;
  2. uzasadnionej zmiany promotora (promotorów), a także promotora pomocniczego;
  3. korzystania z infrastruktury, sprzętu i aparatury naukowo-badawczej oraz ze zbiorów bibliotecznych i zasobów informatycznych UP, w zakresie niezbędnym do realizacji programu kształcenia, IPB i przygotowania rozprawy doktorskiej, na zasadach ustalonych w odrębnych aktach wewnętrznych, w ramach możliwości UP;
  4. wsparcia w przygotowywaniu wniosków grantowych przez powołane do tego agendy UP;
  5. ubiegania się o finansowanie badań naukowych lub projektów artystycznych związanych z realizacją IBP ze środków ogólnouczelnianych;
  6. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego lub artystycznego;
  7. poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka wspólnoty akademickiej UP;
  8. zrzeszania się w organizacjach doktorantów w UP;
  9. otrzymywania stypendium doktoranckiego zgodnie z art. 209 ustawy;
  10. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w roku, które powinny być wykorzystywane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  11. posiadania legitymacji doktoranta;
  12. ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim UP na warunkach określonych w odrębnych przepisach;
  13. ubiegania się o zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim UP na warunkach określonych w odrębnych przepisach;
  14. ubiegania się o kredyt studencki, na zasadach określonych w art. 210 ustawy;
  15. odbywania staży naukowych i odbywania części kształcenia poza UP na zasadach określonych odrębnymi wewnętrznymi aktami UP;
  16. zawieszenia kształcenia na okres trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, na zasadach określonych w § 23;
  17. przedłużenia, w uzasadnionych przypadkach, terminu złożenia rozprawy doktorskiej, na zasadach określonych w § 25;
  18. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Poza uprawnieniami, o których mowa w ust. 1, doktoranci z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo - odpowiednio do rodzaju i stopnia niepełnosprawności - ubiegać się o stworzenie, w miarę możliwości UP, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych i projektach artystycznych, a w szczególności o:
  1. indywidualne warunki uczestnictwa w zajęciach i zaliczania przedmiotów,
  2. indywidualne warunki korzystania z infrastruktury i zasobów UP,
  3. zgodę prowadzącego zajęcia dydaktyczne na nagrywanie zajęć lub zgodę Dyrektora na udział w zajęciach asystenta doktoranta niepełnosprawnego lub tłumacza języka migowego.

 

§ 27

 1. Doktorant jest obowiązany postępować zgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w UP oraz stosownie do rozstrzygnięć Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie kształcenia.
 2. Doktorant jest obowiązany w szczególności:
  1. przestrzegać praw i zwyczajów akademickich;
  2. postępować zgodnie z normami etycznymi ujętymi w Kodeksie Etyki Doktoranta i zasadami współżycia społecznego, dbać o dobre imię i mienie UP;
  3. przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w UP, w tym dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych;
  4. informować Dyrektora o zamiarze rezygnacji z kształcenia lub przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej;
  5. przedłożyć Dyrektorowi projekt IPB;
  6. złożyć Dyrektorowi IPB;
  7. realizować program kształcenia i IPB;
  8. składać semestralne sprawozdania, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i § 18 ust. 3, wraz z opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany;
  9. składać oświadczenia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
  10. posiadać identyfikator ORCID (Open Researcher and Contributor ID);
  11. bezzwłocznie powiadamiać Dyrektora o zmianie danych osobowych istotnych dla toku kształcenia, a w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem jest prawnie skuteczne, chyba że doręczanie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  12. bezzwłocznie powiadomić Dyrektora o podjęciu zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego w innej uczelni i jego wymiarze;
  13. bezzwłocznie powiadomić Dyrektora o uzyskaniu stopnia naukowego doktora nadanego przez inny uprawniony podmiot;
  14. bezzwłocznie powiadomić Dyrektora o podjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej;
  15. korzystać z konta w systemie poczty elektronicznej UP w sprawach związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej;
  16. jeżeli nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wskazać, na potrzeby doręczania decyzji administracyjnych, adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ustanowić pełnomocnika do doręczeń w Polsce; w przypadku niedopełnienia tego obowiązku decyzje pozostawiane są w aktach doktoranta ze skutkiem doręczenia, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  17. złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach, w których narażony będzie na działanie czynników szkodliwych.
 3. Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

 

§ 27A

 1. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą uzyskać wsparcie edukacyjne w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BONP).
 2. Rejestracja w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. W zajęciach dydaktycznych i badawczych, egzaminach, zaliczeniach, oraz w procesie oceny śródokresowej mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, tłumacze języka migowego wyznaczone przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek w tej sprawie należy składać do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
 4. Doktorant, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem niepełnosprawności, może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub pomocy osób robiących notatki. Jest przy tym zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w przedmiotowym zakresie.
 5. Jeżeli niepełnosprawność doktoranta uniemożliwia realizację planu kształcenia przewidzianego na dany semestr, Dyrektor SD na pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może wyrazić zgodę na IPK.
 6. Doktorant będący osobą niepełnosprawną, na podstawie opinii wydanej przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, może zgłosić osobie prowadzącej dany kurs na początku semestru swoje potrzeby dotyczące warunków uzyskania zaliczenia, zdawania egzaminu. Dotyczą one:
  1. przedłużenia czasu trwania danego egzaminu;
  2. zastosowania podczas zaliczenia i egzaminu urządzeń technicznych, takich jak: komputery, oprogramowanie udźwiękawiające, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne i tym podobne;
  3. zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub odwrotnie;
  4. uczestniczenia w zaliczeniu i egzaminie, w tym także w egzaminie komisyjnym, egzaminie kierunkowym i innych formach ewaluacji osób, o których mowa w ust. 3;
  5. możliwości otrzymywania materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej przed zajęciami (na przykład prezentacje) z bezwzględnym zastrzeżeniem, że materiały te nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Wypracowanie formy wsparcia dla doktorantów z niepełnosprawnością następuje na okres całego roku akademickiego.
 8. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność doktorant nie był w stanie przystąpić do zaliczeń i egzaminów w ramach danej sesji egzaminacyjnej, doktorant ma prawo wnioskować do Dyrektora o zmianę terminów składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń poza okresem trwania sesji. Dyrektor może wyznaczyć nowy termin zaliczenia sesji.
 9. Orzeczenia doktorantów stanowią dokumentację Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i nie znajdują się w aktach osobowych doktorantów.

 

 

Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

§ 28

 1. Podstawą ukończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz złożenie rozprawy doktorskiej.
 2. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej zgodnie z IPB, z zastrzeżeniem § 25.
 3. Przez złożenie rozprawy doktorskiej rozumie się przedłożenie w Biurze egzemplarza rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora (promotorów) oraz promotora pomocniczego, o ile został powołany.
 4. Doktorant, który ukończył kształcenie w Szkole Doktorskiej otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu efektów 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 5. Na wniosek osoby, która nie ukończyła kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydaje się zaświadczenie o przebiegu kształcenia.

§ 29

 1. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej w przypadku:
  1. negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
  2. niezłożenia IPB w terminie;
  3. niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w IPB;
  4. złożenia pisemnej rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej;
  5. podjęcia kształcenia w innej szkole doktorskiej;
  6. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z UP.
 2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów w przypadku:
  1. niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  2. postępowania niezgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem i innymi przepisami obowiązującymi w UP oraz niestosowania się do rozstrzygnięć Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie kształcenia.
  3. nierealizowania programu kształcenia.
 3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 i 2.

 

 

Prowadzenie dokumentacji w Szkole Doktorskiej

 

§ 30

 1. Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Doktorskiej prowadzona jest w zakresie:
  1. procesu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej;
  2. przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej;
  3. działalności Rady;
  4. wykonywania obowiązków Dyrektora.
 2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.
 3. W zakresie kształcenia doktoranta prowadzona jest:
  1. teczka akt osobowych doktoranta, w której przechowuje się:
   1. dokumenty wymagane od kandydata, w szczególności poświadczoną przez UP kopię dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
   2. kwestionariusz osobowy;
   3. informację o wpisaniu na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej;
   4. akt ślubowania;
   5. karty okresowych osiągnięć;
   6. IPB;
   7. indywidualne decyzje Dyrektora dotyczące przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej;
   8. sprawozdania doktoranta z przebiegu przygotowania rozprawy doktorskiej i realizacji IPB wraz z opiniami promotora (promotorów).
  2. protokoły zaliczeniowe, przechowywane w osobnej teczce zawierającej dokumentację kształcenia doktorantów na danym roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.
 4. Dokumentacja z działalności Rady zawiera w szczególności:
  1. protokoły posiedzeń Rady;
  2. uchwały Rady,
  3. dokumenty stanowiące przedmiot obrad Rady, w tym opiniowane przez Radę wnioski i projekty.
 5. Dokumentacja z działalności Dyrektora zawiera w szczególności:
  1. sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej;
  2. akty wydawane przez Dyrektora, w tym instrukcje.

 

 

Rozstrzyganie spraw doktorantów

 

§ 31

 1. Dyrektor rozstrzyga indywidualne sprawy doktorantów na pisemny wniosek doktoranta lub z urzędu. Indywidualne sprawy doktoranta, którego promotorem jest Dyrektor, rozstrzyga Rektor.
 2. Podpisany wniosek składa się do Dyrektora w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą lub przedmiotem wniosku (chyba że przepisy właściwe dla danego wniosku stanowią inaczej).
 3. Wniosek powinien zawierać dane osobowe wnoszącego, wskazać treść wniosku i uzasadnienie oraz spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.
 4. Wniosek niekompletny, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do jego uzupełnienia, pozostawia się bez rozpoznania.

 

§ 32

 1. Od decyzji Dyrektora albo Rektora w sprawie skreślenia z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora.
 2. Doktorant wniosek składa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wydającego.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach doktorantów, do których przepisy prawa przewidują formę decyzji.

 

§ 33

Sprawy doktoranckie nieobjęte przepisami Regulaminu oraz nieuregulowane w innych przepisach rozstrzyga Rektor.

 

§ 34

Do rozstrzygania indywidulanych spraw doktorantów w zakresie nieuregulowanym w ustawie lub Regulaminie stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Administracja

 

§ 35

 1. Obsługę administracyjną Szkoły Doktorskiej sprawuje Biuro Szkoły Doktorskiej.
 2. Biurem kieruje kierownik Biura Szkoły Doktorskiej powołany przez Rektora.
 3. Biuro podlega merytorycznie Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.

 

Podstawa prawna