Spis treści

 1. Przepisy ogólne
 2. Organizacja studiów
 3. Obowiązki kierownika studiów podyplomowych
 4. Prawa i obowiązki słuchacza
 5. Przebieg studiów
 6. Przepisy końcowe

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uczelnią, opracowany został na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.). Dokument niniejszy zawiera uregulowania w zakresie podstawowych zagadnień organizacji i toku studiów podyplomowych oraz określa prawa i obowiązki uczestników tych studiów, zwanych dalej słuchaczami.

 

I. Przepisy ogólne

§ 1

 1. Studia podyplomowe, zwane w dalszej części również studiami, są jednym z formalnych, zinstytucjonalizowanych ogniw systemu uczenia się przez całe życie.
 2. Studia podyplomowe są formą działalności dydaktycznej Uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych.

§ 2

 1. Jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą studia podyplomowe jest Instytut.
 2. Studia podyplomowe mogą prowadzić jednostki ogólnouczelniane, w tym w szczególności centrum badawczo-dydaktyczne, centrum dydaktyczne lub studium.
 3. Studia podyplomowe mogą być również prowadzone przez więcej niż jeden Instytut, a także wspólnie ze studium lub centrum oraz innymi jednostkami funkcjonującymi w Uczelni na podstawie zawartych porozumień.
 4. Słuchaczy studiów podyplomowych obsługuje Centrum Obsługi Studenta, które prowadzi dokumentację przebiegu studiów podyplomowych.


§ 3

Studia podyplomowe w Uczelni tworzy, przekształca i znosi Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju, na wniosek dyrektora jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów podyplomowych.

§ 4

 1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a ich program powinien umożliwiać słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zasady kształcenia na studiach podyplomowych nauczycielskich muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kształcenia nauczycieli.

§ 5

 1. Ogólny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni sprawuje Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje Rada właściwego Instytutu lub Rada programowa innej jednostki uprawnionej do prowadzenia tych studiów.
 3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją programu studiów i przebiegiem studiów podyplomowych sprawuje kierownik studiów podyplomowych.

§ 6

Studia podyplomowe, prowadzone przez poszczególne Instytuty (lub inne uprawnione jednostki) mogą być realizowane poza siedzibą Uczelni, a także wspólnie z innymi uczelniami, instytucjami i organizacjami, w tym również zagranicznymi, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

§ 7

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w całości albo w części z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 8

 1. Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Warunki odpłatności określa umowa zawarta między Uczelnią a słuchaczem i ewentualnie instytucją partnerską.
 3. Wysokości wszelkich opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych ustala Rektor w drodze zarządzenia.
 4. Studia mogą być finansowane - częściowo lub w całości ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania (lub odbywa studia bezpłatne).

§ 9

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (jeśli szczegółowe przepisy nie wymagają legitymowania się kwalifikacjami określonymi dla poziomu 7 PRK).

§ 10

 1. Warunki rekrutacji i limit miejsc ustala dyrektor jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów.
 2. Rekrutację na studia podyplomowe organizuje i prowadzi Sekcja ds. Rekrutacji we współpracy z kierownikami studiów podyplomowych lub innymi wyznaczonymi przez dyrektora jednostki pracownikami.
 3. Kandydat na studia podyplomowe składa następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
  2. ankietę osobową;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  4. inne dokumenty wymagane przez jednostkę realizującą studia.
 4. O przyjęciu na studia decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego i spełnienie wymogów formalnych określonych każdorazowo w zasadach rekrutacji.
 5. Słuchacz może podjąć zajęcia na studiach podyplomowych pod warunkiem zawarcia umowy o odpłatne świadczenie usług edukacyjnych.
 6. W przypadku braku minimalnej liczby chętnych osób, studia podyplomowe (dana edycja) mogą nie zostać uruchomione.

§ 11

 1. Przyjęcia na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych lub osoba wyznaczona przez dyrektora jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do wiadomości kandydatów na studia podyplomowe drogą mailową.
 4. Od rozstrzygnięcia o nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty zawiadomienia kandydata o nieprzyjęciu na studia.
 5. Rozstrzygnięcie Rektora, podjęte po rozpatrzeniu odwołania, jest ostateczne.

 

II. Organizacja studiów

§ 12

 1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje, na wniosek Dyrektora, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.
 2. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki ze stopniem co najmniej doktora, zatrudniony w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy.
 3. Kierownik studiów podyplomowych sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad przebiegiem edycji studiów, w tym nad realizacją programu studiów.
 4. Kierownik studiów podyplomowych we współpracy z Sekcją ds. Rekrutacji organizuje kolejne edycje studiów podyplomowych.

 

§ 13


Decyzje o uruchamianiu kolejnych edycji danych studiów podyplomowych podejmuje Dyrektor po zatwierdzeniu budżetu przez Kwestora.

§ 14

 1. Studia podyplomowe organizowane są w cyklu semestralnym.
 2. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych oraz terminy egzaminów opracowuje kierownik studiów, a zatwierdza Dyrektor.
 3. Terminy zajęć dydaktycznych oraz egzaminów podawane są do wiadomości słuchaczy przez kierownika studiów nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć, w tym przy wykorzystaniu Internetu.

 

§ 15

 1. Kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych odbywa się według planów i programów studiów, zwanych łącznie programami studiów, które opracowuje Rada Instytutu (lub rada programowa uprawnionej jednostki) i przedkłada Senatowi do uchwalenia.
 2. Uczelnia określa dla programu studiów podyplomowych efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniając charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6, 7 albo 8.
 3. Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Pierwszy etap potrwa do 2 września 2022 roku i polega na rejestracji kandydatów w uniwersyteckim systemie rekrutacyjnym oraz elektronicznym złożeniu wymaganej dokumentacji.

III. Obowiązki kierownika studiów podyplomowych

§ 16

 1. Kierownik studiów podyplomowych jest odpowiedzialny za:
  1. przygotowanie obsady zajęć dydaktycznych;
  2. dobór kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  3. przygotowanie i podanie do wiadomości słuchaczom harmonogramu zajęć (obejmującego również terminy zaliczeń i egzaminów);
  4. prawidłową realizację programu studiów;
  5. rozliczenie studiów po zakończeniu edycji (nie później niż w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu zajęć każdej edycji studiów);
  6. przeprowadzania ewaluacji zajęć i przygotowanie zbiorczych wyników oraz wniosków w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na studiach podyplomowych.
 2. Kierownik studiów podyplomowych ma również obowiązek:
  1. pozostawania w stałym kontakcie ze słuchaczami w tym informowania ich o wszelkich zmianach;
  2. aktualizowania informacji dotyczących studiów podyplomowych na stronie jednostki;
  3. nadzorowania przebiegu procesu rekrutacji;
  4. bieżącego nadzorowania przebiegu procesu kształcenia.

IV. Prawa i obowiązki słuchacza

§ 17

 1. Słuchacz ma prawo do:
  1. zdobywania wiedzy, udziału w zajęciach dydaktycznych i przystępowania do egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów i programie nauczania, na zasadach w nich określonych;
  2. korzystania z bazy dydaktycznej Uczelni, niezbędnej do realizacji programu studiów;
  3. korzystania ze zbiorów bibliotecznych i czytelni, na zasadach określonych w regulaminie Biblioteki Głównej Uczelni;
  4. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia;
  5. wglądu do swych pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych;
  6. zgłaszania kierownictwu jednostki prowadzącej studia podyplomowe i władzom Uczelni postulatów dotyczących planów i programów studiów oraz organizacji kształcenia, a także obsługi administracyjnej;
  7. wyrażania opinii o poziomie i sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wypełniania anonimowych ankiet ewaluacyjnych dotyczących treści programowych studiów, organizacji studiów oraz pracy nauczycieli akademickich.
 2. Słuchacz nie ma prawa do:
  1. świadczeń pomocy materialnej;
  2. urlopu od zajęć;
  3. legitymacji studenckiej.

§ 18

 1. Słuchacz obowiązany jest do:
  1. przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne zasad obecności i aktywności na zajęciach;
  2. uzgodnienia z prowadzącym zajęcia zakresu i terminu wyrównania zaległości powstałych w wyniku nieobecności;
  3. zaliczania zajęć, składania egzaminów, odbywania praktyk zawodowych oraz spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów, w ustalonych terminach;
  4. terminowego przedkładania w Centrum Obsługi Studenta wymaganych dokumentów;
  5. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wobec Uczelni oraz wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Uczelni;
  6. niezwłocznego zawiadamiania Centrum Obsługi Studenta o zmianie danych osobowych podanych Uczelni;
  7. przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni;
  8. szanowania mienia Uczelni i ponoszenia odpowiedzialności materialnej za jego niszczenie lub stratę.
 2. Prawa i obowiązki słuchacza wygasają z dniem ukończenia kształcenia lub skreślenia z listy słuchaczy.

 

V. Przebieg studiów

 § 19

Przebieg studiów podyplomowych dokumentowany jest w systemie informatycznym do obsługi procesu dydaktycznego.

 

§ 20

 1. Terminy uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów oraz zaliczeń i egzaminów poprawkowych określa harmonogram studiów.
 2. Prowadzący zajęcia podaje na początku zajęć zasady ich zaliczania (zasady zdawania egzaminu) oraz zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach (egzaminach).
 3. Słuchaczowi, który nie uzyskał zaliczenia zajęć (nie zdał egzaminu), przysługuje prawo do zaliczenia (zdawania egzaminu) w trybie poprawkowym. Termin poprawkowy wyznacza kierownik studiów podyplomowych, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia (egzaminatorem).
 4. Zasady zaliczenia semestru oparte są na systemie punktów ECTS.
 5. Warunkiem zaliczenia semestru i wpisu na semestr następny jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym osiągnięcie założonych dla poszczególnych kursów efektów uczenia się i uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów w terminach zgodnych z harmonogramem (§ 16 ust. 1 pkt 3).
 6. Słuchaczowi, który nie zaliczył semestru studiów, Dyrektor Instytutu – po zasięgnięciu opinii kierownika studiów podyplomowych – może wyrazić zgodę na:
  1. ponowne korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadawalających wyników w nauce;
  2. ponowne odbycie praktyki pedagogicznej.
 7. Za ponowne korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadawalających wyników w nauce oraz opłaty za ponowne odbycie praktyki pedagogicznej pobierane są opłaty, których wysokość określa corocznie Rektor w drodze zarządzenia. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.
 8. Zaliczenie ostatniego semestru studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych planem studiów kursów oraz – w przypadku, gdy program studiów przewiduje – zdaniu egzaminu końcowego lub złożeniu pracy końcowej.

 

§ 21

Stosuje się następującą skalę ocen:

oznaczenie liczbowe oznaczenie słowne
5,0 bardzo dobry
4,5 dobry plus
4,0 dobry
3,5 dostateczny plus
3,0 dostateczny
2,0 niedostateczny

 

§ 22

 1. Plan studiów podyplomowych może przewidywać przygotowanie pracy końcowej.
 2. Na wniosek słuchacza, w uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów podyplomowych może przedłużyć termin złożenia pracy końcowej, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.
 3. Ocenę pracy końcowej wystawia nauczyciel akademicki prowadzący pracę.
 4. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy końcowej słuchacz ustala z kierownikiem studiów podyplomowych nowy termin złożenia pracy, nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 23

 1. Dyrektor Instytutu (lub kierownik innej uprawnionej jednostki), na wniosek kierownika studiów podyplomowych, skreśla uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy, w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów;
  2. rezygnacji ze studiów;
  3. nieuzyskania w terminie zaliczenia;
  4. niezdania w terminie egzaminu;
  5. niezłożenia w terminie pracy końcowej lub niezdania egzaminu końcowego.
 2. Dyrektor Instytutu (lub kierownik innej uprawnionej jednostki) na wniosek kierownika studiów podyplomowych może skreślić uczestnika studiów podyplomowych z listy słuchaczy w przypadku niewniesienia w terminie opłaty związanej z odbywaniem studiów.
 3. Od rozstrzygnięcia o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od zawiadomienia o skreśleniu.
 4. Rozstrzygniecie Rektora w wyniku rozpoznania odwołania jest ostateczne.


§ 24

 1. Wznowienie studiów podyplomowych następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, skierowany do Dyrektora jednostki prowadzącej dane studia podyplomowe za pośrednictwem Centrum Obsługi Studenta, z zastrzeżeniem punktu 2.
 2. Wznowienie studiów jest możliwe tylko w przypadku, gdy dane studia są uruchomione.
 3. Dyrektor, wyrażając zgodę na reaktywację, określa zakres i termin wyrównania ewentualnych różnic programowych.
 4. Za korzystanie z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych pobierane są opłaty, których wysokość corocznie określa Rektor w drodze zarządzenia. Opłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.


§ 25

 1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wszystkich wymagań określonych programem tych studiów oraz niniejszym regulaminem.
 2. Wynik końcowy studiów stanowi średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych w ich trakcie ocen (łącznie z oceną pracy dyplomowej i egzaminu końcowego – jeśli są przewidziane planem studiów), po zaokrągleniu tej średniej według zasady:

do 3,20 – dostateczny
od 3,21 do 3,70 – plus dostateczny
od 3,71 do 4,20 – dobry
od 4,21 do 4,49 – plus dobry
od 4,50 do 5,00 – bardzo dobry

§ 26

Kwalifikacje uzyskane na studiach podyplomowych są kwalifikacjami cząstkowymi, które nie funkcjonują samodzielnie, lecz łącznie z kwalifikacjami pełnymi, potwierdzonymi dyplomem ukończenia studiów wyższych.

§ 27

 1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ich ukończenia, według obowiązującego wzoru ustalonego przez Uczelnię.
 2. W razie utraty świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uczelnia może wydać na wniosek absolwenta duplikat.


§ 28

W sprawach związanych z tokiem studiów a nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik studiów podyplomowych.

VI. Przepisy końcowe

 

§ 29

Złożenie dokumentów aplikacyjnych na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oznacza akceptację Regulaminu studiów podyplomowych.

§ 30

Zasady i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania studiów podyplomowych w Uczelni oraz uruchamiania kolejnych edycji danych studiów, jak również wzory dokumentów związanych z organizacją studiów podyplomowych w Uczelni określa zarządzenie Rektora.

 

Podstawa prawna