Rok akademicki 2023/2024

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 16 marca 2023 roku studenci studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2023 roku
  • II rata – do 30 listopada 2023 roku
  • III rata – do 15 marca 2024 roku
  • IV rata – do 28 kwietnia 2024 roku

Studenci korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie do 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez dyrektora instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego. Opłata za wpis warunkowy nie podlega zwrotowi.

Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę jednorazowo do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.24.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2023/2024