Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatów, wydaniem dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym oraz wydaniem duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
elektronicznej legitymacji studenckiej 22
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20

duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu do dyplomu

20

 

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych za każdą rozpoczętą stronę.

 

§ 3

  1. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką wnosi się na indywidualne konto generowane w systemie rekrutacyjnym.
  2. Pozostałe opłaty, o których mowa w § 1 oraz opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024