1. W Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się wysokość dodatkowych opłat za usługi edukacyjne związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych w związku z:
    1. korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych, których wysokość została określona w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia (plik pdf, rozmiar 36 KB);
    2. ponownym odbyciem praktyki pedagogicznej, których wysokość została określona w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia (plik pdf, rozmiar 44 KB);
    3. ponownym korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce, w wysokości 500 zł za każdy kurs.
  2. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, naliczane są do kwoty 4500 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
  3. Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w ust. 2.
  4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025