Rok akademicki 2024/2025

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2024 roku studenci studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata – do 31 października 2024 roku
  • II rata – do 2 grudnia 2024 roku
  • III rata – do 17 marca 2025 roku
  • IV rata – do 30 kwietnia 2025 roku

Centrum Obsługi Studenta zobowiązuję do kontroli terminowego wnoszenia opłat za studia przez studentów wszystkich cykli studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz przez słuchaczy studiów podyplomowych.

Studenci korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie do 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez Dyrektora Instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2024/2025