uśmiechnięta blondynka w czerwonym golfie z podniesionym w górę kciukiem, napis Konkurs na najlepszego starostę oraz logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłasza „Konkurs na najlepszego Starostę Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pełniących funkcję Starosty roku. Konkurs obejmuje wszelką aktywność podjętą przez Starostów w okresie od 1 października 2022 roku do 7 czerwca 2023 roku.

Tytuł „Najlepszego Starosty Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” jest wyróżnieniem studenta za aktywną i znaczącą działalność społeczną, naukową i organizacyjną na rzecz swojego kierunku i roku, w tym przede wszystkim godne reprezentowanie swoich kolegów i koleżanek z kierunku i roku oraz pośredniczenie w kontaktach z nauczycielami akademickimi, opiekunem roku, pracownikami administracji i władzami Uczelni, a także z Samorządem Studentów i innymi podmiotami. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych studentów pełniących funkcję Starosty.

W ramach „Konkursu na najlepszego Starostę” ustanawia się następujące nagrody:

  • I miejsce – nagroda w wysokości 3000 złotych;
  • II miejsce – nagroda w wysokości 2000 złotych;
  • III miejsce – nagroda w wysokości 1000 złotych.

Aby wziąć udział w konkursie kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy. Kandydatów mogą zgłaszać również osoby trzecie, jednakże musi odbywać się to za pisemną zgodą kandydata. W celu udziału w konkursie student/kandydat musi przedłożyć dokumenty i oświadczenie, o których mowa w § 3 Regulaminu. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać wraz z kompletną dokumentacją (w tym zeskanowaną stroną dotyczącą składanych oświadczeń) na adres starostowie2023@up.krakow.pl do 10 czerwca 2023 roku (do godziny 23.59).

Ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepszego Starostę” nastąpi nie później niż 14 czerwca 2023 roku. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy do „Konkursu na najlepszego Starostę” (plik doc, rozmiar 18,5 KB)

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (starostowie2023@up.krakow.pl).