Myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, a bezstresowo złożysz dokumenty i pomyślnie zakończysz postępowanie kwalifikacyjne.

Obcokrajowców dotyczą te same kryteria przyjęć na studia, co kandydatów posiadających polską „starą maturę”.

1Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej rekrutacja.uken.krakow.pl (początek rejestracji: 1 czerwca 2024 roku).

W systemie rekrutacyjnym zamieść właściwe dokumenty:

 • skan dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • skan certyfikatu znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie (na większości kierunków B1 – sprawdź dokładnie w zasadach przyjęć jaki poziom jest wymagany);
 • w przypadku kierunków artystycznych należy zamieścić również skan swojego portfolio.

Wybierz studia którymi jesteś zainteresowany i wpłać opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta podany w systemie rekrutacyjnym. Poczekaj na decyzję komisji rekrutacyjnej, która zostanie zamieszczona w systemie rekrutacyjnym.

2Jeżeli zostałeś zakwalifikowany – wnieś opłatę za legitymację na konto bankowe, na które wpłacałeś opłatę rekrutacyjną (jeśli nie posiadasz jeszcze legitymacji naszego Uniwersytetu) i dokonaj wpisu na listę studentów. W tym celu przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie.

Z systemu rekrutacyjnego wydrukuj (zakładka „zgłoszenia rekrutacyjne”):

 • podanie kandydata na studia;
 • oświadczenie – dotyczy studiów stacjonarnych;
 • umowę w sprawie opłat za studia niestacjonarne dla cudzoziemców – dotyczy studiów niestacjonarnych;
 • oświadczenie NFZ

oraz przygotuj następujące dokumenty:

 • kopię świadectwa maturalnego/dyplomu zalegalizowanego lub opatrzonego apostille lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo/dyplom, wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego (oryginał do wglądu);
 • kserokopię certyfikatu znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie, wydanym przez odpowiednią jednostkę (na większości kierunków wymagany jest poziom B1) – oryginał do wglądu;
 • aktualną fotografię – wykonaną zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35×45mm);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację 22 złote – dotyczy osób, które nie posiadają legitymacji Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dokumenty dodatkowe (dotyczy osób, które je posiadają):

 • kserokopię Karty Polaka;
 • kserokopię karty stałego pobytu;
 • kopię decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • kopię certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej C1 wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej;
 • oświadczenie opiekuna prawnego (plik docx, rozmiar 20 KB) – dotyczy niepełnoletnich kandydatów;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie statusu cudzoziemca „UKR” (uchodźcy) – dotyczy osób, które go posiadają (oryginał do wglądu);
 • pełnomocnictwo do wpisu (plik doc, rozmiar 26 KB) – dotyczy osób, które nie mogą osobiście dokonać wpisu na listę studentów.