Decyzja Nr KU.D.0211.4.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 9 marca 2022 roku
w sprawie powołania grupy zadaniowej w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego – „Grupa wsparcia studentów oraz uchodźców z Ukrainy w zakresie
zakwaterowania oraz pomocy materialnej, psychologicznej i społecznej”

Działając na podstawie § 7 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 r., w zw. z § 3 ust. 7 zarządzenia nr R.Z.0211.14.2022 Rektora z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuję grupę zadaniową w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego – „Grupa wsparcia studentów oraz uchodźców z Ukrainy w zakresie zakwaterowania oraz pomocy materialnej, psychologicznej i społecznej” (dalej: Grupa), w poniższym składzie:

 1. dr Krzysztof Wąsowicz – przewodniczący
 2. dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 3. mgr Łukasz Bandoła
 4. mgr Adam Gliksman
 5. mgr Zbigniew Janczulewicz
 6. mgr Magdalena Pokrywka
 7. mgr Aneta Wójcik
 8. mgr Magdalena Froń – sekretarz.


§ 2

Zadaniem Grupy, o której mowa w z § 1, jest analiza bieżącej sytuacji oraz wypracowanie rozwiązań w zakresie wsparcia studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pochodzących z Ukrainy, a także uchodźców z obszarów objętych konfliktem wywołanym agresją rosyjską wobec Ukrainy w zakresie zakwaterowania, pomocy materialnej, psychologicznej i społecznej.

§ 3

Grupa zostaje powołana na czas realizacji zadania, o którym mowa w § 2.


§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Krzysztof Wąsowicz

Decyzja Nr KU.D.0211.5.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 15 marca 2022 roku
w sprawie powołania grupy zadaniowej w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego – „Grupa wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie dydaktyki i kształcenia”

Działając na podstawie § 7 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 r., w zw. z § 3 ust. 7 zarządzenia nr R.Z.0211.14.2022 Rektora z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołuję grupę zadaniową w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego – „Grupa wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie dydaktyki i kształcenia” (dalej: Grupa), w poniższym składzie:

 1. dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
 2. dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 3. dr Krzysztof Wąsowicz
 4. mgr Aleksandra Kumala-Uberman
 5. mgr Rafał Birgiel
 6. Halina Łabuz
 7. mgr Joanna Mosur
 8. mgr Aneta Wójcik
 9. mgr Anna Koział
 10. mgr Katarzyna Suder-Janiczek
 11. mgr Adam Gliksman
 12. mgr Wioleta Adamska-Gajda – sekretarz.


§ 2

Zadaniem Grupy, o której mowa w § 1, jest wypracowanie zasad i warunków przyjmowania na studia obywateli Ukrainy z obszarów objętych działaniami wojennymi oraz kontunuowania nauki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Edukacji Narodowej w Krakowie przez studentów z Ukrainy.

§ 3

Grupa zostaje powołana na czas realizacji zadania, o którym mowa w § 2.


§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Krzysztof Wąsowicz

Komunikat Nr KU.K.0211.17.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie pomocy dla studentów i uchodźców z Ukrainy mieszkających w domach studenckich UP

Wielu pracowników i studentów Uniwersytetu Pedagogicznego zgłasza chęć pomocy rzeczowej dla osób pochodzących z terenów dotkniętych konfliktem zamieszkałych w naszych domach studenckich. W związku z koniecznością zapewnienia kontroli nad ilością oraz rodzajami produktów, osoby chcące przekazać rzeczy proszone są o weryfikację zapotrzebowania akademików. Lista aktualnych potrzeb publikowana jest na bieżąco w zakładce „Pomoc Ukrainie” → „Dla uchodźców w naszych domach studenckich”.

Ponadto, w domach studenckich, w których gościmy uchodźców oraz rodziny naszych studentów z Ukrainy niezwykle potrzebni są studenci do pomocy w organizacji udzielanego wsparcia. Apelujemy do Samorządu Studentów oraz organizacji studenckich działających w UP o zorganizowanie systemu wolontariatu studenckiego i zaangażowanie się w działania na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trwającej wojny. Potrzebna jest m.in. codzienna pomoc osób znających język ukraiński w tłumaczeniu, pomoc w sprawach bieżących, jak np. zaprowadzenie do lekarza.

Ponadto Akademickie Centrum Hotelowe zgłasza potrzebę wsparcia psychologicznego przez osoby znające język ukraiński. Liczymy tu na zaangażowanie pracowników naukowych Uczelni.

Dziękuję wszystkim pracownikom i studentom za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Krzysztof Wąsowicz

Komunikat Nr KU.K.0211.15.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie działań podejmowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym na rzecz „Pomocy Ukrainie”

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy oraz eskalacją tego konfliktu, Władze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej od pierwszego dnia wojny podejmują działania na rzecz wsparcia osób poszkodowanych.

Uniwersytet Pedagogiczny zapewnia wsparcie dla studentów i pracowników naszej Uczelni pochodzących z Ukrainy. Dokładamy także wszelkich starań w zakresie udzielania pomocy osobom pochodzącym z terenów objętych konfliktem, które przyjeżdżają do Polski i chcą kontynuować lub podejmować naukę w naszym kraju, w szczególności w naszej Uczelni. Oferujemy również pomoc naukowcom, chcącym prowadzić badania w naszym Uniwersytecie. Wparcie realizowane jest w wielu obszarach działalności Uczelni: dydaktycznym, naukowym, społecznym, psychologicznym oraz materialnym.

Zarządzeniem Rektora nr R.Z.0211.14.2022 powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu Przewodniczy Kanclerz Uczelni. W ramach Zespołu powoływane będą grupy zadaniowe do realizacji zadań w poszczególnych obszarach działalności UP. W dniu dzisiejszym powołana została Grupa wsparcia studentów oraz uchodźców z Ukrainy w zakresie zakwaterowania oraz pomocy materialnej, psychologicznej i społecznej. Rozwiązania pomocowe opracowane przez grupy zadaniowe podawane będą do wiadomości na stronie głównej Uczelni w zakładce „Pomoc Ukrainie”. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami jednostek administracji centralnej dotyczące rekrutacji na studia cudzoziemców, w szczególności pochodzenia ukraińskiego.

Główne działania podejmowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rzecz osób pochodzących z terenów objętych konfliktem:

 1. osoby studiujące dotychczas na ukraińskich uczelniach mają możliwość starania się o podjęcie lub kontynuowanie nauki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Powołany został uczelniany koordynator ds. procesu przeniesienia, mgr Anna Petiurenko (e-mail: anna.petiurenko@up.krakow.pl);
 2. studenci UP pochodzenia ukraińskiego mogą występować do Prorektora ds. Studenckich z wnioskami w zakresie zmiany trybu kształcenia oraz innymi wnioskami z zakresu realizacji procesu kształcenia (nauczanie indywidualne, urlopy, zmiany terminów zaliczeń itd.);
 3. w domach studenckich Uniwersytetu istnieje możliwość nieodpłatnego zakwaterowania członków rodzin naszych studentów zamieszkałych w akademikach. W miarę posiadania wolnych miejsc kwaterowane są inne osoby przyjeżdżające do Polski z Ukrainy. Pomoc ta świadczona jest nieodpłatnie w ramach rządowego funduszu wsparcia Wojewody. Ponadto osoby te otrzymują wyżywienie i środki higieniczne;
 4. w domu studenckim „Krakowiak”, w którym przyjmowane są osoby przyjeżdżające z Ukrainy, głównie matki z dziećmi, zorganizowana została pomoc opiekuńcza dla dzieci oraz utworzono dla nich pokój zabaw;
 5. wszyscy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, bez względu na posiadane obywatelstwo, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, mogą otrzymać zapomogę pieniężną z funduszu stypendialnego. Dla usprawnienia tego procesu wniosek można złożyć online;
 6. UP zapewnia także pomoc prawną dla studentów i pracowników z pochodzących z Ukrainy;
 7. Uczelnia zapewnia pomoc psychologiczną zarówno dla studentów i pracowników z Ukrainy, jak również dla osób, które przyjechały z terenów objętych konfliktem i zostały zakwaterowane w domach studenckich UP;
 8. jednostki organizacyjne Uczelni, studenckie koła naukowe, Samorząd Studencki oraz organizacje studenckie organizują różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki pomocy materialnej: środków higienicznych, artykułów spożywczych, zabawek oraz innych artykułów potrzebnych osobom pochodzenia ukraińskiego;
 9. w budynku przy ul. Ingardena 4 w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 dzięki zaangażowaniu Pani dr hab. Katarzyny Pluteckiej, Pani prof. dr hab. Bożeny Muchackiej oraz pracowników Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej funkcjonuje punkt świetlicowy dla dzieci uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie województwa małopolskiego;
 10. Kryta Pływalnia organizuje zajęcia mające na celu dbałość o zdrowie, zapewnia możliwość skorzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych Uczelni.

Władze Uczelni solidaryzują się ze społecznością ukraińską i podejmują kolejne działania na rzecz poszkodowanych pochodzących z terenów objętych konfliktem. Uczelnia ściśle współpracuje z administracją państwową (rządową, samorządową i innymi jednostkami organizacyjnymi), by pomoc była jak najbardziej systemowa, pozbawiona zbędnych procedur i jak najszybciej przynosiła realną pomoc potrzebującym.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie inicjatywy podejmowane w Uczelni w zakresie pomocy uchodźcom muszą być konsultowane z Kanclerzem i musi być zgoda na ich realizację. Po uzyskaniu zgody Kanclerza organizator jest zobowiązany, by informację w tym zakresie przekazać do Pani Anety Wójcik, Kierownika Działu Organizacji i Zarządzania, w związku z nałożonymi przez m.in. Wojewodę na Uczelnię obowiązkami w zakresie sprawozdawczości.

Dziękuję wszystkim pracownikom i studentom za solidarność z osobami dotkniętymi olbrzymią tragedią wywołaną konfliktem zbrojnym i ogromne zaangażowanie w pomoc Ukrainie.

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Krzysztof Wąsowicz

Komunikat nr KU.K.0211.18.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 16 marca 2022 roku
w sprawie pomocy bezpośredniej dla Ukrainy

W związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy Uczelnia organizuje zbiórkę przedmiotów, które zostaną przekazane obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium swojego państwa. Zwracam się z uprzejmą prośbą do całej społeczności naszej Uczelni o wsparcie tej akcji. Poniżej lista najpotrzebniejszych przedmiotów. Dary można dostarczać do pokoju 179 w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2 do jutra (17.03.2022 r.) do godziny 12.00.

Lista produktów:

 • opatrunki, plastry, bandaże, płyny odkażające, krople do nosa, tabletki na gardło, środki przeciwzapalne itp.;
 • chemia;
 • środki higieniczne dla kobiet i dzieci;
 • ciepła odzież dla żołnierzy: kurtki, rękawiczki, skarpety;
 • kamizelki z wieloma kieszeniami;
 • bielizna termoaktywna;
 • karimaty, koce, śpiwory, pościel;
 • krótkofalówki;
 • powerbanki;
 • batony energetyczne;
 • nakolanniki np. do ogrodu lub na rolki;
 • latarki;
 • lornetki;
 • żywność i pampersy dla dzieci;
 • żywność długoterminowa (chleb, konserwy);
 • mleko (UHT);
 • mąka.

Jednocześnie dziękuję wszystkim pracownikom i studentom za dotychczasowe zaangażowanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych na Ukrainie.

Komunikat Nr KU.K.0211.16.2022
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 10 marca 2022 roku
w sprawie sposobu informowania Społeczności Uczelni na temat pomocy Ukrainie

 Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na państwo ukraińskie Władze Uczelni solidaryzują się z osobami dotkniętymi konfliktem zbrojnym. Na stronie głównej Uniwersytetu została uruchomiona zakładka „Pomoc Ukrainie”, w której publikowane są m.in.: komunikaty resortowe, komunikaty Władz UP, informacje o poszczególnych rodzajach wsparcia, linki do stron administracji rządowej i samorządowej poświęconych pomocy na rzecz Ukrainy i jej obywateli.

W związku z coraz liczniejszymi akcjami charytatywnymi organizowanymi w naszej Uczelni na rzecz Ukrainy, osoby chcące wziąć w nich udział proszone są o bieżące śledzenie zakładki „Pomoc Ukrainie” → „Bieżące akcje charytatywne”, która jest na bieżąco aktualizowana. Informacje o prowadzonych akcjach nie będą już wysyłane mailowo do pracowników.

Jednocześnie przypominam, iż wszelkie inicjatywy podejmowane w Uczelni w zakresie pomocy uchodźcom muszą być konsultowane z Kanclerzem i musi być zgoda na ich realizację. Po uzyskaniu zgody Kanclerza organizator jest zobowiązany, by informację w tym zakresie przekazać do Pani Anety Wójcik, Kierownika Działu Organizacji i Zarządzania. Dział Organizacji i Zarządzania przekazuje informacje w zakresie prowadzonych akcji do Działu Promocji w celu opublikowania na stronie głównej Uczelni w zakładce „Pomoc Ukrainie”.

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr Krzysztof Wąsowicz

Komunikat Nr RKR.K.0211.2.2022
Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 15 marca 2022 roku
w sprawie ustaleń Zespołu Zarządzania Kryzysowego – „Grupa wsparcia obywateli
Ukrainy w zakresie dydaktyki i kształcenia”

W dniu 14 marca br. Zespół Zarządzania Kryzysowego – „Grupa wsparcia obywateli Ukrainy w zakresie dydaktyki i kształcenia”, powołany decyzją Kanclerza nr KU.D.0211.5.2022, wypracował poniższe zasady kontynuowania/podejmowania studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zwany dalej Uniwersytetem) przez obywateli Ukrainy:

 1. obywatele Ukrainy posługujący się językiem polskim mogą, po uwzględnieniu różnic programowych ustalonych na podstawie Wykazu zrealizowanych kursów w uczelni macierzystej (załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu), kontynuować studia w Uniwersytecie na kierunkach prowadzonych przez Uniwersytet, na podstawie dokumentów wymaganych przez Uniwersytet oraz na podstawie Oświadczenia o posługiwaniu się językiem polskim, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu;
 2. obywatele Ukrainy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym kontynuowanie studiów w Uniwersytecie, mogą kontynuować studia w Uniwersytecie (od roku akademickiego 2022/2023) na podstawie dokumentów wymaganych przez Uniwersytet oraz na podstawie świadectwa ukończenia kursu języka polskiego dla obcokrajowców (organizowanego przez Uniwersytet lub inne podmioty organizujące kursy z języka polskiego jako obcego);
 3. możliwe jest zorganizowanie ośrodków (filii) uczelni ukraińskich, z którymi współpracuje Uniwersytet, poprzez prowadzenie zajęć przez wykładowców z ww. uczelni również za pomocą wykorzystania technik nauczania zdalnego (na odległość) na podstawie porozumienia zawieranego bezpośrednio z Instytutami. W takim przypadku Uniwersytet udostępnia dla studentów ww. uczelni przebywających w Polsce sale dydaktyczne pozostające w dyspozycji Uniwersytetu. Dyrektor instytutu może zwrócić się z pisemną prośbą do Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju o utworzenie takiego ośrodka. W takim przypadku dany instytut zobowiązany jest zapewnić studentom salę oraz sprzęt komputerowy, za pośrednictwem którego studenci będą mieli możliwość połączenia zdalnego z uczelnią ukraińską;
 4. rekrutacja na 1 rok studiów odbywać się będzie na zasadach ogólnych obowiązujących w Uniwersytecie.

We wszystkich opisanych wyżej przypadkach studentom ukraińskim o statusie uchodźcy przysługuje nauka bezpłatna na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim.

Załączniki nr 34, które są niezbędne do kontynuowania nauki w Uniwersytecie Pedagogicznym przez obywateli Ukrainy, stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4