Zarządzenie Nr R.Z.0211.1.2022
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 25 stycznia 2022 roku do 6 lutego 2022 roku

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), § 12 i § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 661) oraz § 16 ust. 5 i § 17 pkt 29) Statutu Uczelni w związku z panującą sytuacją epidemiczną zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 25 stycznia 2022 roku do dnia 6 lutego 2022 roku kształcenie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowane będzie
w formie zdalnej.
2. Zajęcia mają być realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Konsultacje i dyżury nauczycieli akademickich w okresie, o którym mowa w ust. 1, odbywają się w trybie zdalnym lub – w uzasadnionych przypadkach – w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym ustaleniu z wykładowcą.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek