Zarządzenie Nr R.Z.0211.1.2022
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 25 stycznia 2022 roku do 6 lutego 2022 roku

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), § 12 i § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 661) oraz § 16 ust. 5 i § 17 pkt 29) Statutu Uczelni w związku z panującą sytuacją epidemiczną zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 25 stycznia 2022 roku do dnia 6 lutego 2022 roku kształcenie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowane będzie w formie zdalnej.
 2. Zajęcia mają być realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć.
 3. Konsultacje i dyżury nauczycieli akademickich w okresie, o którym mowa w ust. 1, odbywają się w trybie zdalnym lub – w uzasadnionych przypadkach – w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym ustaleniu z wykładowcą.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 491), § 12 oraz § 13a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 661) oraz § 16 ust. 5 i § 17 pkt 29) Statutu Uczelni w związku z panującą sytuacją epidemiczną zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Od dnia 15 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku kształcenie w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowane będzie w formie zdalnej.
 2. Zajęcia mają być realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek

Zarządzenie Nr RKR.Z.0211.6.2021
Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 19 lipca 2021 roku
w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022

 

Działając na podstawie § 5 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z obowiązywaniem Poziomu 1. bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zgodnie z decyzją nr R.D.0211.27.2021 Rektora z dnia 8 lipca 2021 roku, podczas konstruowania harmonogramów zajęć na rok akademicki 2021/2022 należy stosować się do wytycznych zawartych w § 1 i 4 Załącznika nr 1 do zarządzenia Rektora nr R/Z.0201-88/2020 „Zasady działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w poszczególnych stopniach poziomu bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

§ 2

W szczególności rekomenduje się następujące zasady:

 1. wykłady należy zorganizować w systemie zdalnym za pomocą platformy MS Teams;
 2. zajęcia audytoryjne, konwersatoryjne i laboratoryjne powinny odbywać się w trybie zdalnym lub hybrydowym. Możliwe jest odbywanie tych zajęć w trybie stacjonarnym, z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz ograniczeniem liczby uczestników;
 3. organizacja spotkań inauguracyjnych z pierwszymi latami studiów powinna odbywać się w grupach do 50 osób, podczas których opiekunowie przekażą pobrane z Centrum Obsługi Studenta (COS) legitymacje i wszelkie niezbędne informacje, w szczególności o formie realizacji zajęć i sposobie uczestnictwa w zajęciach zdalnych. Zaleca się osobiste powitanie studentów pierwszych lat przez Państwa Dyrektorów lub wyznaczonych Zastępców;
 4. wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym będą się odbywały wyłącznie w formie synchronicznej, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy Moodle, z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. Należy zablokować w harmonogramach tych roczników, w których planach studiów są uwzględnione wykłady ogólnouczelniane, wtorki i środy od godziny 18.30. Zgłaszanie wykładów odbywa się na dotychczasowych zasadach, termin zostanie ogłoszony osobnym pismem;
 5. zajęcia na studiach niestacjonarnych należy planować z uwzględnieniem powyższych zasad, jednak tak, aby, o ile to możliwe, ograniczyć liczbę zjazdów i skrócić liczbę dni zjazdów nie planując zajęć wymagających fizycznej obecności studentów w piątki i/lub w niedziele;
 6. jeżeli w danym dniu planowane są zarówno zajęcia tradycyjne, jak i zdalne, należy zaplanować je z przerwą, aby umożliwić studentom dojazd do miejsca zamieszkania.


§ 3

Dyrektorów Instytutów prosi się o ogłaszanie na stronie danego instytutu informacji o uruchomieniu specjalności jedynie w sytuacji wypełnienia minimalnej liczby miejsc.


§ 4

Tematy wybrane do realizacji zajęć w module science proszę zgłaszać do Dyrektorów Instytutów, które wystąpiły z ofertą. Terminy wykładów będą ustalane w porozumieniu z tymi instytutami po dokonaniu wyboru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Zarządzenie Nr RKR.0211.2.2022
Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia
i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464), uchylającego rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 363) oraz w zw. z decyzją nr R.D.0211.32.2021 Rektora z dnia 6 września 2021r., działając na podstawie § 5 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku zarządzam, co następuje:


§ 1

W zarządzeniu nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022 zmienionego zarządzeniem nr RKR.Z.0211.9.2022 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 6 września 2021 roku dokonuje się poniższych zmian:

 1. § 2 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „wykłady należy organizować w systemie zdalnym za pomocą platformy MS Teams. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prowadzenia wykładów stacjonarnie, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, udzielonej na wniosek Dyrektora instytutu (wnioski należy składać w systemie EZD - poczta wewnętrzna);”.
 2. § 2 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „zajęcia audytoryjne, konwersatoryjne i laboratoryjne powinny odbywać się w trybie stacjonarnym. Możliwe jest odbywanie części zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, udzielonej na wniosek Dyrektora instytutu (wnioski należy składać w systemie EZD – poczta wewnętrzna), pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Wyższego w sprawie studiów (dalej: „rozporządzenie”), tj. liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość, nie może być większa niż:
  a) 50 % liczby punktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu praktycznym;
  b) 75% liczby punktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim;”.
 3. § 2 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „Wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym i letnim będą się odbywały wyłącznie w formie synchronicznej, za pośrednictwem platformy MS Teams lub platformy Moodle, z możliwością odtworzenia nagranego wykładu w dowolnie wybranym przez studenta czasie. Należy zablokować w harmonogramach tych roczników, w których planach studiów są uwzględnione wykłady ogólnouczelniane, wtorki i środy od godziny 18.30. Dyrektorzy instytutów są odpowiedzialni za poinformowanie o wykładach ogólnouczelnianych tych studentów, którzy mają w bieżącym semestrze obowiązek ich realizacji.”


§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenie nie ulegają zmianie.


§ 3

Tekst jednolity zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju nr RKR.Z.0211.2.2022

Zarządzenie Nr RKR.Z.0211.9.2021
Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 6 września 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia
i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu
dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 363) oraz w zw. z decyzją nr R.D.0211.32.2021 Rektora z dnia 6 września 2021r. w sprawie uchylenia decyzji nr R.D.0211.27.2021 Rektora z dnia 8 lipca 2021 roku, działając na podstawie § 5 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022 dokonuje się poniższych zmian:

 1. § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „Podczas konstruowania harmonogramów zajęć na rok akademicki 2021/2022 należy stosować się do zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 661) oraz opisanych w § 2 niniejszego zarządzenia”.
 2. § 2 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „zajęcia audytoryjne, konwersatoryjne i laboratoryjne powinny odbywać się w trybie stacjonarnym. Możliwe jest odbywanie części zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym, po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (dalej: „rozporządzenie”), tj. liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość, nie może być większa niż:
  1. 50% liczby punktów, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu praktycznym;
  2. 75% liczby punktów, , o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu ogólnouczelnianym”;
 3. § 2 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „organizacja spotkań inauguracyjnych z pierwszymi latami studiów odbywać się ma stacjonarnie, w grupach do 50 osób, podczas których opiekunowie przekażą pobrane z Centrum Obsługi Studenta (COS) legitymacje i wszelkie niezbędne informacje, w szczególności o formie realizacji zajęć i sposobie uczestnictwa w zajęciach zdalnych. Zaleca się osobiste powitanie studentów pierwszych lat przez Państwa Dyrektorów lub wyznaczonych Zastępców”.
 4. § 2 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  „zajęcia na studiach niestacjonarnych należy planować z uwzględnieniem powyższych zasad”.


§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr RKR.0211.8.2022
Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia
i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464), uchylającego rozporządzenie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 363) oraz w zw. z decyzją nr R.D.0211.32.2021 Rektora z dnia 6 września 2021r., działając na podstawie § 5 zarządzenia nr R.Z.0211.47.2021 Rektora z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: podziału kompetencji władz Uczelni na kadencję 2020-2024 od dnia 1 czerwca 2021 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2021/2022, z późn. zm., § 2 pkt 2) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„zajęcia audytoryjne, konwersatoryjne i laboratoryjne odbywają się w trybie stacjonarnym. Dyrektor Instytutu może podjąć decyzję o odbywaniu części zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Wyższego w sprawie studiów (dalej: „rozporządzenie”), tj. liczba punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość, nie może być większa niż:

 1. 50 % liczby punktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu praktycznym;
 2. 75% liczby punktów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określonych w programie studiów) – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim.

Decyzję o odbywaniu części zajęć w trybie zdalnym lub hybrydowym Dyrektor Instytutu przekazuje do wiadomości Prorektorowi ds. Kształcenia i Rozwoju”.

 

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Tekst jednolity zarządzenia nr RKR.Z.0211.6.2021 Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Załącznik nr 1