Szanowni Państwo,
ustalam poniższą procedurę zgłoszeń przypadków COVID-19 obowiązującą w budynkach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2020/2021:

Na teren Uniwersytetu Pedagogicznego mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę górnych dróg oddechowych − dotyczy to wszystkich osób.

W przypadku stwierdzenia w trakcie pobytu w Uczelni objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, obowiązuje procedura COVID ALERT:

Uruchomiony zostaje numer telefoniczny COVID ALERT 12 662 60 70 − łączący z portiernią UP, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur.

Student

 1. Dzwoni na COVID ALERT 12 662 60 70 − podaje miejsce, gdzie się znajduje;
 2. Dodatkowo telefonicznie powiadamia Centrum Obsługi Studenta;
 3. Wysyła zgłoszenie na adres zdrowie@up.krakow.pl.

 

Doktorant

 1. Dzwoni na COVID ALERT 12 662 60 70 − podaje miejsce, gdzie się znajduje;
 2. Dodatkowo telefonicznie powiadamia Biuro Szkoły Doktorskiej;
 3. Wysyła zgłoszenie na adres zdrowie@up.krakow.pl.

 

Pracownik

 1. Dzwoni na COVID ALERT 12 662 60 70 − podaje miejsce, gdzie się znajduje;
 2. Dodatkowo telefonicznie powiadamia bezpośredniego przełożonego;
 3. Wysyła zgłoszenie na adres zdrowie@up.krakow.pl.

Numer telefoniczny COVID ALERT i adres zdrowie@up.krakow.pl jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są obecne na terenie uczelni, także tych, które nie są pracownikami, czy studentami.

Uzyskane informacje zostają przekazane do Działu Administracyjno-Gospodarczego, który zabezpiecza korytarze i odizolowuje w/w osobę w wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu, wykorzystując jak najkrótszą trasę, by zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi.

Pomieszczenia izolatek w poszczególnych budynkach:

 • Podchorążych 2 – pomieszczenie palarni;
 • Ingardena 4 – pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem;
 • Jęczmienna 9 – sala numer 10;
 • Karmelicka 41 – sala numer 303;
 • Studencka 5 – sala numer 103;
 • Mazowiecka 43 – pomieszczenie socjalne (przy sekretariacie);
 • Stalowe 17 – sala numer 211 (pokój socjalny).

Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, po bezpiecznym doprowadzeniu osoby z objawami chorobowymi do izolatki, kontaktuje się niezwłocznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i stosuje się ściśle do wydawanych kolejnych instrukcji i poleceń.

Dział Administracyjno-Gospodarczy przeprowadza rutynowe sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń i obszarów, w których przebywała osoba z objawami COVID-19.

W weekendy i po godzinie 15.30 w tygodniu każde podejrzenie zachorowania bezpośrednio lub pośrednio łączące się z Uczelnią, należy zgłosić telefonicznie kontaktując się z pracownikiem pełniącym całodobowy dyżur na portierni Uczelni COVID ALERT 12 662 60 70 i dodatkowo wysłać zgłoszenie na adres zdrowie@up.krakow.pl.

Z poważaniem
mgr Małgorzata Grzelewska
Kanclerz

Komunikat Nr KU/K.0201-7/2020
Kanclerza
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie ogólnych zasad postępowania w roku akademickim 2020/2021 w związku z pandemią COVID-19

 

Ustalam ogólne zasady postępowania w roku akademickim 2020/2021 w związku z pandemią COVID-19:

 

I. Zasady ogólne

 1. Na teren Uczelni mogą wejść wyłącznie osoby (w przypadku osób z niepełnosprawnością także ich opiekunowie) bez objawów wskazujących na chorobę górnych dróg oddechowych.
 2. Zaleca się, aby w miarę możliwości, w każdym budynku dydaktycznym Uczelni pozostawić otwarte jedno wejście główne.
 3. Drzwi wejściowe do budynków powinny być w miarę możliwości otwierane automatycznie albo otwarte tak, aby osoby wchodzące nie musiały dotykać klamek.
 4. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte lub automatycznie otwierane, klamki, uchwyty i powierzchnie dotykowe powinny być regularnie dezynfekowane.
 5. Przy wejściach do budynków, w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi interesariuszy (studentów, doktorantów, pracowników, kontrahentów, itp.) oraz w wyznaczonych na korytarzach miejscach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją użytkowania. 
 6. Osoby wchodzące do budynku, biur obsługi i sal dydaktycznych mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 7. Osoby niebędące pracownikami Uczelni przebywające w miejscach ogólnodostępnych wewnątrz budynków tj. na korytarzach, holach, klatkach schodowych, w windach i toaletach oraz w innych dostępnych pomieszczeniach mają obowiązek osłaniania ust i nosa. Obowiązek nie dotyczy osób, u których występują przeciwwskazania zdrowotne.
 8. Zaleca się, aby dla własnego bezpieczeństwa pracownicy Uczelni stosowali osłonę ust i nosa na drogach komunikacji ogólnej (korytarzach, klatkach schodowych, w windach, toaletach). 
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni zobowiązane są przestrzegać zasad higieny polegających na regularnym myciu i dezynfekcji rąk.
 10. U osób wchodzących do budynku może zostać przeprowadzony dobrowolny, automatyczny i anonimowy pomiar temperatury. Termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury znajdują się na portierniach w każdym budynku. W razie stwierdzenia u osoby badanej temperatury 38° C i wyższej, wskazana jest rezygnacja z wejścia do budynku, w tym z udziału w zajęciach lub podjęcia pracy.
 11. Pracownicy podczas pobierania i oddawania kluczy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 12. W budynkach Uczelni funkcjonują szatnie samoobsługowe. Osoby korzystające z szatni są zobowiązane do zachowania obowiązujących wymogów sanitarnych oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m.
 13. Obowiązuje zakaz gromadzenia się osób w ciągach komunikacyjnych, jakimi są korytarze. Uczestnicy zajęć poruszają się po korytarzach z zachowaniem obowiązujących odstępów (1,5 m).
 14. Zaleca się dalsze ograniczanie bezpośrednich wizyt interesantów, a obsługę, tam gdzie to możliwe, zaleca się prowadzić zdalnie.
 15. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się większej liczby osób na jednej przestrzeni, zaleca się organizację obsługi interesariuszy po uprzednim wyznaczeniu konkretnej godziny wizyty (wprowadzenie harmonogramu wizyt).

 

II. Pomieszczenia administracyjne

 1. Jednostki organizacyjne prowadzące obsługę studentów, doktorantów, pracowników, a także osób z zewnątrz zobowiązane są do:
  1. wyznaczenia stref / pomieszczeń, w których mogą przebywać interesanci;
  2. wyznaczenia dyżurów oraz określenia zasad przyjmowania stron (zasad zachowania dystansu społecznego, liczby osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, etc.);
  3. zachowania zalecanej przepisami odległości między osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu, a w przypadku braku takiej możliwości oddzielenia stanowisk pracy przegrodami ochronnymi lub wyposażenia pracowników w maseczki lub przyłbice;
  4. prowadzenia rejestru osób odwiedzających (data, imię i nazwisko, numer telefonu – rejestr dotyczy interesariuszy zewnętrznych);
  5. udostępnienia płynu dezynfekującego przy stanowisku obsługi;
  6. stosowania środków ochrony indywidulanej;
  7. systematycznej dezynfekcji stanowiska obsługi. 
 2. Dodatkowo, w każdym przypadku wskazane jest regularne wietrzenie pomieszczeń biurowych.
 3. Korzystanie z pokoi socjalnych, szatni, umywalni powinno być tak zorganizowane, aby spożywanie posiłków, przebieranie się pracowników w odzież roboczą lub własną oraz mycie po zakończeniu pracy odbywało się pojedynczo lub w sposób zapewniający zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami – co najmniej 1,5 m.

 

III. Pomieszczenia dydaktyczne

 1. W pomieszczeniach dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia, obrony, spotkania, itp. należy w szczególności:
  1. ograniczyć możliwość gromadzenia się studentów, doktorantów, słuchaczy, kursantów, pracowników podczas wchodzenia do sal (opiekun sali / prowadzący ma obowiązek otwarcia sali odpowiednio wcześniej);
  2. zamieścić na drzwiach wejściowych informację o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób przebywających w sali (prowadzący zajęcia / spotkania powinien zweryfikować liczbę osób przebywających w sali);
  3. wyraźnie oznaczyć krzesła, których nie można zajmować – odległość między osobami siedzącymi powinna wynosić minimum 1,5 m; jeśli nie jest to możliwe osoby biorące udział w zajęciach powinny przebywać w maseczkach lub przyłbicach.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia, na korytarzu lub w sali powinien znajdować się pojemnik z płynem do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca do sali zobowiązana jest zdezynfekować ręce.
 3. Czekając na wejście na zajęcia osoby, które będą w nich uczestniczyć, powinny zachować odstęp minimum 1,5 m.
 4. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy. Każda osoba powinna korzystać, w miarę możliwości, z własnych przyborów i pomocy naukowych. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie (z wyjątkiem przedmiotów jednorazowego użytku). Jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce dydaktyczne, należy je poddać dezynfekcji.
 5. W przypadku zajęć laboratoryjnych stanowiska pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby zapewnić 1,5-metrowy odstęp pomiędzy osobami. Jeśli nie jest to możliwe, stanowiska powinny być rozdzielone przegrodami ochronnymi lub osoby biorące udział w zajęciach powinny pracować w maseczkach lub przyłbicach.
 6. Po zakończeniu zajęć i podczas przerw w zajęciach należy, w miarę możliwości, wietrzyć salę przez minimum 15 minut. W przypadku zmiany grupy lub prowadzącego przebywających w danej sali, należy w miarę możliwości, zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 7. Sale powinny być zdezynfekowane po zakończeniu zajęć w danym dniu lub przed ich ponownym użytkowaniem.

 

IV. Zasady sprzątania i dezynfekcji w budynkach

 1. Administratorzy budynków odpowiadają za wdrożenie i bieżące monitorowanie realizacji nadzwyczajnych procedur i harmonogramów (grafików) sprzątania i dezynfekcji w obiektach Uczelni, obejmujących w szczególności powierzchnie klamek, poręcze, przyciski i kabiny dźwigów osobowych, główne ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe w biurach obsługi i pomieszczeniach biurowych, pomieszczenia toalet, pomieszczenia socjalne, itp.
 2. Zabiegi dezynfekcyjne w strefach ogólnodostępnych obejmujące powierzchnie parapetów, krzeseł, stolików, puf, itp. przeprowadzane są regularnie (kilka razy dziennie); personel sprzątający na bieżąco uzupełnia środki dezynfekujące w dozownikach.
 3. Wprowadza się obowiązek sprzątania toalet w budynkach Uczelni raz na dwie godziny. Weryfikację czystości przeprowadza administrator budynku lub inna wyznaczona przez niego osoba. W toaletach należy regularnie uzupełniać środki czystości, w tym mydło odkażające / antybakteryjne i ręczniki jednorazowe.

 

V. Zabezpieczenie środków ochrony osobistej

 1. Uczelnia zabezpiecza pracownikom możliwość korzystania ze środków dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych oraz maseczek ochronnych lub przyłbic, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w szczególności tych które prowadzą obsługę interesariuszy, zobowiązani są zapewnić środki dezynfekcyjne służące do odkażania powierzchni roboczych (biurek, krzeseł, klawiatury, telefonu, itp.), a także ustalić procedury przeprowadzania przez pracowników czynności dezynfekcyjnych w porozumieniu z inspektorem ds. BHP.
 3. Wprowadza się standaryzację i szybką ścieżkę zakupów środków ochrony związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 w systemie Zlecenie zakupu środków ochrony osobistej dostępnym w Intranecie. Biuro Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia dokonuje zakupów centralnie; zakupione środki dostępne są do pobrania z magazynu w wyznaczonych godzinach.

 

VI. Korzystanie z wind

 1. Zaleca się, aby w okresie pandemii nie korzystać z wind (z wyjątkiem faktycznej potrzeby tj. ograniczeń ruchowych, konieczności transportu ciężkich materiałów i sprzętu, itp.). 
 2. W jednym czasie z windy mogą korzystać maksymalnie 2 osoby, zachowując możliwie jak największą odległość od siebie i stosując osłonę nosa i ust (ograniczenie nie dotyczy osoby niepełnosprawnej z opiekunem).
 3. Przy każdej windzie powinna znaleźć się informacja o zasadach korzystania z urządzenia i środkach bezpieczeństwa.
 4. Przyciski na zewnątrz i wewnątrz windy należy regularnie dezynfekować.

 

VII. Korzystanie z parkingów

 1. Od 1 października 2020 r. obowiązują następujące zasady dostępu do parkingów A, B, C przy budynku głównym Uniwersytetu:
  1. Parking A – dostępny jest na zasadach dotychczasowych;
  2. Parking B – dostępny dla osób, które posiadają zgodę na czasowe korzystanie z parkingu (tymczasowy identyfikator);
  3. Parking C – dostępny wyłącznie dla osób posiadających stały identyfikator.
 2. Korzystanie z pozostałych parkingów Uczelni odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 pracownika / studenta / doktoranta / słuchacza studiów podyplomowych

 1. Pracownik / student / doktorant / słuchacz z objawami sugerującymi zakażenie wirusem COVID-19 (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku) zobowiązany jest pozostać w domu i niezwłocznie przesłać informację na adres zdrowie@up.krakow.pl oraz poinformować odpowiednio bezpośredniego przełożonego / Centrum Obsługi Studenta / Biuro Szkoły Doktorskiej / kierownika studiów podyplomowych.
 2. W przypadku opisanym w ust. 1 osoba powinna skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (teleporada), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. Każdorazowo należy postępować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i wytycznymi GIS (www.gov.pl/web/koronawirus).
 3. Pracownik / student / doktorant / słuchacz, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia lub u którego wystąpiło zakażenie COVID-19 (pozytywny wynik testu) zobowiązany jest przekazać odpowiednio bezpośredniemu przełożonemu / Centrum Obsługi Studenta / Biuru Szkoły Doktorskiej / kierownikowi studiów podyplomowych oraz przesłać na adres zdrowie@up.krakow.pl informacje w zakresie:
  1. decyzji lekarza POZ, stacji sanitarno-epidemiologicznej w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia,
  2. wykazu pomieszczeń, w których przebywał lub pełnił obowiązki służbowe w ostatnich 10 dniach,
  3. bezpośrednich kontaktów społecznych w Uczelni w ostatnich 10 dniach.
 4. Przełożony / Centrum Obsługi Studenta / Biuro Szkoły Doktorskiej / kierownik studiów podyplomowych przekazuje pozyskane informacje inspektorowi ds. BHP oraz przesyła je na adres zdrowie@up.krakow.pl. Inspektor decyduje o dalszych działaniach (np. wyłączeniu pomieszczeń, dezynfekcji).
 5. W działaniach prewencyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zasad poufności dotyczących stanu zdrowia pracowników / studentów / doktorantów / słuchaczy.
 6. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 u osoby przebywającej na terenie Uczelni, należy postępować zgodnie z procedurą COVID-Alert wprowadzoną komunikatem Kanclerza w dniu 22 września br.

 

IX. Miejsca izolacji dla osób, u których stwierdzono objawy COVID-19

 1. W budynkach Uczelni wyznacza się następujące miejsca izolacji dla osób, u których podejrzewa się zakażenie wirusem COVID-19:
  1. ul. Podchorążych 2 – pomieszczenie palarni;
  2. ul. Ingardena 4 – pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem;
  3. ul. Jęczmienna 9 – sala numer 10;
  4. ul. Karmelicka 41 – sala numer 303;
  5. ul. Studencka 5 – sala numer 103;
  6. ul. Mazowiecka 43 – pomieszczenie socjalne (przy sekretariacie);
  7. os. Stalowe 17 – sala numer 211 (pokój socjalny),
  8. ul. Kozienicka 24 – sala numer 12.
 2. W domach studenckich Uniwersytetu pomieszczenia służące izolacji wyznacza właściwy kierownik DS.
 3. Administrator budynku zabezpiecza pomieszczenia przeznaczone do izolacji w płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej.
 4. Pomieszczenia powinny w miarę możliwości posiadać własny węzeł sanitarny lub znajdować się z pobliżu sanitariatu, który będzie można przeznaczyć do wyłącznego użytku osoby izolowanej.
 5. Z pomieszczeń powinno się usunąć wszelkie przedmioty (np. dywany, rośliny, książki), które utrudniać mogą przeprowadzenie procesu dezynfekcji.

 

X. Działalność gospodarcza na terenie Uczelni

Najemcy wynajmujący pomieszczenia i powierzchnie w Uczelni mogą prowadzić działalność w ramach zawartych umów pod warunkiem postępowania zgodnego z wytycznymi dla funkcjonowania danego typu działalności gospodarczej wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia lub inne ministerstwo oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

XI. Bieżące wytyczne i komunikaty

Wszelkie komunikaty i zarządzenia dotyczące rozwiązań w zakresie funkcjonowania Uczelni, zalecenia i wytyczne środowiskowe i inne materiały informacyjne dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 powinny być na bieżąco publikowane na stronie internetowej Uczelni i w Intranecie (w zakładce „Koronawirus”).

 

Kanclerz
mgr Małgorzata Grzelewska

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w przypadku pozytywnego wyniku testu na Covid-19 pracownik / student / doktorant / słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest zgłosić ten fakt na adres: zdrowie@up.krakow.pl.

Kierowników domów studenckich proszę o zgłaszanie danych liczbowych z poprzedniego tygodnia dotyczących zachorowań wśród studentów i doktorantów zamieszkałych w akademikach w terminie do poniedziałku kolejnego tygodnia do godziny 12.00.

Powyższe zalecenie wynika z konieczności sporządzania przez Uczelnię cotygodniowych raportów na temat liczby zachorowań wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

dr Krzysztof Wąsowicz
Kanclerz

Szanowni Państwo,
w związku z nowymi zasadami ogłoszonymi w piątek 30 października br. w sprawie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19, od 3 listopada br. przez dwa tygodnie we wszystkich przypadkach niewymagających pracy stacjonarnej zalecam pracę w trybie zdalnym.

Kierownicy jednostek zobowiązani są do ustalenia dyżurów zapewniających ciągłość pracy jednostek. Nadal obowiązuje konieczność raportowania pracy zdalnej oraz uzupełniania kalendarza dyżurów w Intranecie.

Z poważaniem
mgr Małgorzata Grzelewska
Kanclerz

Szanowni Państwo,
informuję, iż Uczelnianym Koordynatorem ds. Covid-19 jest Pani mgr Dominika Płonka. Proszę Państwa Dyrektorów/Kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni o pełną współpracę i pomoc Pani Dominice Płonce w ustalaniu osób z bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi w celu udostępniania w/w informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

dr Krzysztof Wąsowicz
Kanclerz

Komunikat Nr KU.K.0211.11.2021 Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie informacji Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Uprzejmie informuję, iż w odpowiedzi na pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza dotyczącego objęcia szczepieniami przeciwko COVID-19 osób pracujących na uczelniach wyższych oraz instytutach PAN na stanowiskach administracyjnych i technicznych, Ministerstwo Zdrowia w piśmie znak DWi.641.238.2021.JM poinformowało, że podejmuje starania, by zaszczepić jak największą liczbę osób.

W marcu br. uruchomiona została rejestracja dla osób powyżej 60 r.ż. Pracownicy uczelni wyższych i instytutów PAN zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i technicznych będą mieli prawo do zarejestrowania się, zgodnie z poniższym harmonogramem:
12 kwietnia – rocznik 1962,
13 kwietnia – rocznik 1963,
14 kwietnia – rocznik 1964,
15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,
21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że możliwość zaszczepienia kolejnych roczników będzie podana do wiadomości.

Kanclerz
dr Krzysztof Wąsowicz

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2177) wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia krajowe obowiązujące od 1 do 17 grudnia 2021 r. (włącznie) polegające na konieczności zachowania:

 • 50 proc. obłożenia w: kościołach, gastronomii, hotelach, kulturze (kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty i widowiska cyrkowe), obiektach sportowych (baseny, aquaparki itp.);
 • maksymalnie 100 osób – na zgromadzeniach, uroczystościach (wesela, komunie, konsolacje, spotkania), dyskotekach;
 • powierzchni 15 m 2 dla 1 osoby w: siłowniach, klubach i centrach fitness, miejscach hazardu, muzeach i galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach, konferencjach, placówkach handlowych.

Ponadto zmniejszono maksymalną liczbę osób z 500 do 250 podczas wydarzeń sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi.

Powyższe limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Zaleca się wpuszczanie uczestników do wyznaczonego limitu osób, jeśli limit zostaje przekroczony, osoba, która chce wejść i skorzystać z danej aktywności, musi okazać potwierdzenie (dobrowolnie) pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19.
Kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność sportową oraz organizatorów konferencji proszę o zapoznanie uczestników z ww. ograniczeniami oraz ich przestrzeganie.

Przypominam o zachowaniu dotychczasowych obostrzeń związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem Uczelni, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

dr Krzysztof Wąsowicz
Kanclerz