Decyzja Nr R.D.0211.32.2021
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 6 września 2021 roku
w sprawie uchylenia decyzji nr R.D.0211.27.2021 Rektora z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Poziomu 1 bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478), § 16 ust. 5 Statutu Uczelni, w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 363) postanawiam, co następuje:

§ 1

Traci moc decyzja nr R.D.0211.27.2021 Rektora z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Poziomu 1 bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek

Decyzja Nr R/D.0201-26/2020
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia Poziomu 2 bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5, Statutu Uczelni oraz zarządzenia nr R/Z.0201-88/2020 Rektora z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia trzech stopni poziomu bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 postanawiam, co następuje:

§ 1


Wprowadzam w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 19 października 2020 r. Poziom 2 bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek