Decyzja Nr R/D.0201-26/2020
Rektora
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 15 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia Poziomu 2 bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5, Statutu Uczelni oraz zarządzenia nr R/Z.0201-88/2020 Rektora z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia trzech stopni poziomu bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 postanawiam, co następuje:

§ 1


Wprowadzam w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od dnia 19 października 2020 r. Poziom 2 bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor
Prof. dr hab. Piotr Borek