1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się dodatkowe, niżej wymienione opłaty za usługi edukacyjne związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych w związku z:
  1. korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  2. ponownym odbyciem praktyki pedagogicznej, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  3. ponownym korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce, w wysokości 400 zł za każdy kurs.
 2. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są naliczane do kwoty 3600 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.
 1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się dodatkowe, niżej wymienione opłaty za usługi edukacyjne związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych w związku z:
  1. korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych w związku z wyrównaniem różnic programowych, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  2. ponownym odbyciem praktyki pedagogicznej, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  3. ponownym korzystaniem z kursów objętych programem studiów podyplomowych przewidzianych dla danego cyklu na danym semestrze z powodu niezadowalających wyników w nauce, w wysokości 400 zł za każdy kurs.
 2. Należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są naliczane do kwoty 3600 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Opłata za praktyki pedagogiczne, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 nie jest wliczana do limitu, o którym mowa w ust. 2.
 4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, słuchacz zobowiązany jest wnieść jednorazowo przed rozpoczęciem przedmiotowych zajęć.

Podstawa prawna

Opłaty za usługi edukacyjne związane z wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatów, wydaniem dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym oraz wydaniem duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

§ 1

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pobiera opłaty za wydanie:

Rodzaj dokumentuWysokość opłaty (PLN)
elektronicznej legitymacji studenckiej 22
duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej 33
dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20
dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w języku obcym 20

duplikatu dyplomu ukończenia studiów i duplikatu suplementu do dyplomu

20

 

§ 2

Za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących toku studiów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą pobiera się opłatę w wysokości 26 złotych za każdą rozpoczętą stronę.

 

§ 3

 1. Opłatę za elektroniczną legitymację studencką wnosi się na indywidualne konto generowane w systemie rekrutacyjnym.
 2. Pozostałe opłaty, o których mowa w § 1 oraz opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.52.2023 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2023 roku w sprawie opiat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

 

Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 5000 5000 5000
architektura informacji 5000 5000 5000
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 4800 4800 4800
bezpieczeństwo międzynarodowe 5000 5000 5000
bezpieczeństwo narodowe 5200 5200 5200
bezpieczeństwo zdrowotne 4800 4800 4800
bioinformatyka 5600 5600 5600 2800
biologia 5600 5600 5600
cyberbezpieczeństwo 7000 7000 7000 3500
dziennikarstwo 4800 4800 4800
edukacja techniczno-informatyczna 5000 5000 5000 2500
ekonomia 4800 4800 4800
ekoturystyka 5600 5600 5600
etyka – mediacje i negocjacje 5000 5000 5000
filologia angielska 5600 5600 5600
filologia germańska 5000 5000 5000
filologia polska 5000 5000 5000
geografia 5000 5000 5000
geopolityka 5000 5000 5000
gospodarka przestrzenna 5000 5000 5000 2500
historia 4800 4800 4800
HR w mediach i organizacjach międzynarodowych 4800 4800 4800
informatyka 6400 6400 6400 3200
inżynieria bezpieczeństwa 5400 5400 5400 2700
kryminalistyka 5000 5000 5000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 5000 5000 5000
logistyka 5000 5000 5000
matematyka 6800 6800 6800
międzynarodowa polityka społeczna i analityka 4800 4800 4800
pedagogika 5000 5000 5000
pedagogika resocjalizacyjna 5400 5400 5400
praca socjalna 4800 4800 4800
socjologia 5400 5400 5400
stosunki międzynarodowe 4200 4200 4200
turystyka historyczna i muzealnictwo 4400 4400 4400
turystyka i rekreacja 5400 5400 5400
zarządzanie kryzysowe 4800 4800 4800
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 5000 5000 5000
zarządzanie w służbach społecznych 5000 5000 5000

 

Podstawa prawna

Rok akademicki 2021/2022

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2021 roku studenci studiów niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 29 października 2021 roku
 • II rata – do 30 listopada 2021 roku
 • III rata – do 15 marca 2022 roku
 • IV rata – do 29 kwietnia 2022 roku

Podstawa prawna
Decyzja Nr R.D.0211.17.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2021/2022

 

Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rok
administracja 5000 5000
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 4600 4600
bezpieczeństwo narodowe 5200 5200
biologia 5600  5600
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 4800 4800
edukacja techniczno-informatyczna 5000 2500 (1,5-letnie), 5000 (2-letnie)
ekonomia 4800 4800
etyka – mediacje i negocjacje 5000 5000
filologia angielska 5600 5600
filologia polska 5000 5000
geografia 5000 5000
geopolityka 5000 5000
gospodarka przestrzenna 5000 2500
historia 4800 4800
informatyka 7200 3600
inżynieria bezpieczeństwa 5400 2700
kryminalistyka 5000 5000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 5000 5000
logistyka 5000 5000
matematyka 6800 6800
media content & creative writing 4600 4600
pedagogika 5000 5000
praca socjalna 4800 4800
socjologia 5400 5400
stosunki międzynarodowe 4200 4200
turystyka i rekreacja 5400 5400
zarządzanie w służbach społecznych 5000 5000

 

Podstawa prawna

Rok akademicki 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 25 maja 2022 roku studenci studiów niestacjonarnych, studiów stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz
oraz słuchacze studiów podyplomowych uiszczają roczną opłatę (tzw. czesne) za świadczone usługi edukacyjne w danym roku akademickim w czterech równych ratach, w następujących terminach:

 • I rata – do 31 października 2022 roku
 • II rata – do 30 listopada 2022 roku
 • III rata – do 15 marca 2023 roku
 • IV rata – do 28 kwietnia 2023 roku

Studenci korzystający z powtarzania kursów objętych wpisem warunkowym wnoszą jednorazową opłatę w terminie do 14 dni od daty poinformowania ich o podjętej przez Dyrektora Instytutu decyzji o udzieleniu wpisu warunkowego. Opłata za wpis warunkowy nie podlega zwrotowi.

Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych powtarzający zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce wnoszą opłatę jednorazowo do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.32.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych, studiach stacjonarnych prowadzonych w języku obcym oraz podyplomowych, a także opłat za wpis warunkowy oraz powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce w roku akademickim 2022/2023