17 września 2019 roku Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, wraz z przedstawicielami kilkudziesięciu polskich uczelni wyższych, podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Podpisanie deklaracji miało miejsca podczas drugiego dnia Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie.

 Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 

Szczególna rola uczelni, jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, zobowiązuje je do uwzględniania i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy.

Mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadomi swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej zobowiązujemy się:

 1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość.
 2. Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.
 3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia.
 4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
 5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego.
 6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.
 7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni.
 8. Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni.
 9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania.
 10. Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach.
 11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach.
 12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni.

Celem Rady jest wspieranie włączania problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych oraz wypracowanie rekomendacji w tym zakresie, a także wspieranie edukacji i integracji migrantów i uchodźców.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Działania mające na celu włączanie problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych;
 2. Wypracowanie rekomendacji dotyczących edukacji i integracji migrantów i uchodźców na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych;
 3. Tworzenie forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk;
 4. Współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, międzynarodowymi w zakresie wspierania edukacji i integracji migrantów i uchodźców;
 5. Współpracę z uczelniami zagranicznymi dotyczącą wymiany dobrych praktyk w zakresie włączania problematyki migracji i uchodźstwa w kształcenie na studiach o specjalności nauczycielskiej oraz na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych i społecznych;
 6. Podnoszenie świadomości społecznej środowiska akademickiego dotyczącej funkcjonowania w społeczeństwie osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa;
 7. Wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących edukacji i integracji migrantów i uchodźców.
 8. Opiniowanie projektów zmian prawa oraz polityk w zakresie edukacji i integracji migrantów i uchodźców.

 Rada Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców (logo)

Porozumienie w sprawie powołania Rady Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

 

Skład Rady

Przewodnicząca
dr hab. Marta Szymańska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Wiceprzewodniczące
dr hab. Ewa Borowiec (Uniwersytet Śląski)
dr Karolina Mazurowska (Uniwersytet SWPS)

Członkowie założyciele
Członkowie

 

Imię i nazwisko

Uczelnia

e-mail

dr hab. Ewa Borowiec

Uniwersytet Śląski,

ewa.borowiec@us.edu.pl

dr Ewa Dąbrowa

APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej 

edab@aps.edu.pl

Hanna Dobrzyńska

IOM

IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

hdobrzynska@iom.int

dr Agnieszka Hennel-Brzozowska

UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

agnieszka.hennel-brzozowska@up.krakow.pl

dr Dorota Jaworska

UG

Uniwersytet Gdański

dorota.jaworska@ug.edu.pl

dr hab. prof. AP Wanda Kamińska

AP

Akademia Pomorska w Słupsku

wanda.kaminska@apsl.edu.pl

dr Anna Linka

USZ

Uniwersytet Szczeciński

anna.linka@usz.edu.pl

dr Karolina Mazurowska

SWPS

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

kmazurowska@swps.edu.pl

Katarzyna Oyrzanowska

UNHCR

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR w Polsce

oyrzan@unhcr.org

dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens

UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

malgorzata.pamula-behrens@up.krakow.pl

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

UJ

Uniwersytet Jagielloński

dorota.praszalowicz@uj.edu.pl

dr hab. prof. UP Marta Szymańska

UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

marta.szymanska@krakow.pl